Over­strå­ler de rø­de kon­kur­ren­ter

BT - - NYHEDER - BOJES FOTO: MATHIAS LØVGREEN

KAMPDAG Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen er po­pu­la­er, har gen­nem­slags­kraft og er en god ta­ler, så det er ik­ke så ma­er­ke­ligt, at en del ar­bej­de­re pe­ger på hen­de Finn Som­mer, ar­bejds­mar­keds­for­sker ude. En grup­pe un­ge ba­el­le­de hvid­vin af fla­sken og tog sel­fies med sce­nen i bag­grun­den. Langs heg­net sad en flok grå­hå­re­de med en rol­la­tor fyldt med ter­mokan­der og ostemad­der i kur­ven og dis­ku­te­re­de om­pri­o­ri­te­rings­bi­dra­get. Frem­mø­det spa­end­te bredt i Fa­el­led­par­ken,

Til­hø­rer­ne kvit­te­re­de med da­gens hidtil stør­ste bi­fald, da En­heds­li­stens po­li­ti­ske ord­fø­rer Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen fra ta­ler­sto­len på den fa­ne­be­kla­ed­te sce­ne bad Lars Løk­ke Ras­mus­sen ’fjer­ne fin­gre­ne fra vo­res vel­fa­erd’, og gav ham et stort nej tak til at fort­sa­et­te på stats­mi­ni­ster­po­sten.

’Buuuh, ud med Løk­ke’ brø­le­de en grup­pe mi­dal­dren­de ma­end, mens de jong­le­re­de med ful­de fa­døl. Én skil­te­de ivrigt med ’Fat­tig­dom ska­ber et sygt sam­fund’, og en an­den pif­te­de med beg­ge fin­gre i mun­den. Mar­kant ud­vik­ling Ud­over Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen var for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne Met­te Fre­de­rik­sen, for­mand for So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti Pia Ol­sen Dyhr og for­mand for fag­be­va­e­gel­sens Landsor­ga­ni­sa­tion LO Lizet­te Ris­gaard blandt da­gens ho­ved­ta­le­re. Ud­over det rø­de til­hørs­for­hold har de al­le det til fa­el­les, at de er kvin­der.

Det er be­ma­er­kel­ses­va­er­digt, me­ner ar­bejds­mar­keds­for­sker ved Roskil­de Uni­ver­si­tet Finn Som­mer:

»Kvin­de­li­ge par­ti­le­de­re og fag­for­e­nings­for­ma­end af­spej­ler en mar­kant sam­funds­ud­vik­ling. Kvin­der­ne er ble­vet me­re li­ge­stil­le­de og har få­et mu­lig­hed for at ero­bre top­poster­ne,« si­ger Finn Som­mer.

Anet­te Bor­chorst er og­så ar­bejds­mar­keds­for­sker ved Roskil­de Uni­ver­si­tet, og hun på­pe­ger, at der er stor køns­ma­es­sig for­skel på de to po­li­ti­ske flø­je:

»Den nye ten­dens er, at rød blok er le­det af kvin­der og blå blok af ma­end. Det af­spej­ler og­så for­skel­le­ne hos va­el­ger­grup­per­ne, hvor flest kvin­der stem­mer til ven­stre, mens ma­en­de­ne lig­ger la­en­ge­re til høj­re,« si­ger hun. Gen­nem­slags­kraft BT sat­te sig for at un­der­sø­ge, hvem af de kvin­de­li­ge ta­le­re der er ven­stre­flø­jens rø­de dron­ning. BT tal­te med flere af de frem­mød­te ma­end til 1.maj-ar­ran­ge­men­tet i Fa­el­led­par­ken og bad dem gi­ve de fi­re kvin­de­li­ge ho­ved­ta­le­re mel­lem nul og seks rø­de fa­ner, alt ef­ter hvor rø­de de var. Den kla­re vin­der af den rø­de dron­nin­ge­tit­len gik til Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen.

Selv­om der langt­fra er ta­le om en vi­den­ska­be­lig sta­ti­stisk un­der­sø­gel­se, over­ra­sker det ik­ke ar­bejds­mar­keds­for­ske­ren Finn Som­mer, at flere valg­te at kro­ne Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen.

»Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen er po­pu­la­er, har gen­nem­slags­kraft og er en god ta­ler, så det er ik­ke så ma­er­ke­ligt, at en del ar­bej­de­re pe­ger på hen­de. Des­u­den står hun ik­ke for at skul­le på­ta­ge sig et re­ge­rings­ansvar, hvis der bli­ver valg, så hun kan mar­ke­re sig me­re frit,« si­ger han og til­fø­jer, at En­heds­li­sten de se­ne­ste 10 år har ap­pel­le­ret til en bre­de­re må­l­grup­pe, selv­om par­ti­et sta­dig er pla­ce­ret yderst til ven­stre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.