Kom­men­de dron­ning på for­si­den af mo­de­blad

BT - - NYHEDER -

I DIANAS FODSPOR Når den bri­ti­ske ud­ga­ve af det ver­dens­be­røm­te mo­de- og livs­stils­ma­ga­sin Vogue på tors­dag sen­der sit 100-års ju­bila­e­umsnum­mer på ga­den, bli­ver det med in­gen rin­ge­re end her­tu­gin­de Cat­he­ri­ne af Cam­brid­ge på for­si­den. Det er før­ste gang, at den frem­ti­di­ge dron­ning af Eng­land pry­der Vogu­es for­si­de, men med sit til­sagn føl­ger Ka­te, som hun er bed­re kendt som, i fod­spo­re­ne på prin­ses­se Di­a­na, hen­des mands af­dø­de mor, der flere gan­ge pry­de­de for­si­den af Vogue. Den fo­to­gra­fi­in­ter­es­se­re­de Ka­te op­tra­e­der på i alt syv bil­le­der i ju­bila­e­umsnum­me­ret. Bur­ber­ry og Le Pe­tit Ba­teau Ud over her­tu­gin­de Ka­te og prin­ses­se Di­a­na har flere an­dre bri­ti­ske roy­a­le og­så op­t­rå­dt på Vogu­es si­der gen­nem ti­den. Det ga­el­der og­så sel­ve­ste dron­ning Eliza­beth, der dog ik­ke var for­si­de­mo­del. Til de mo­de­in­ter­es­se­re­de kan det na­ev­nes, at her­tu­gin­den bl.a.op­tra­e­der i tøj fra Bur­ber­ry og Le Pe­tit Ba­teau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.