’ ’

BT - - DEBAT -

In­ter­net­tet er en åben la­deport fyldt med le­taf­kla­ed­te kvin­der i det helt ned til seks-syv of­fent­li­ge rum i sam­me grad, som vi års al­de­ren, der har op­le­vel­ser med

nø­gen­hed og sex gjor­de tid­li­ge­re. Men in­ter­net­tet er en po­r­no på net­tet. Der skal man som åben la­deport til en ver­den fyldt med bå­de nø­gen­hed fora­el­dre va­e­re be­vidst om, at po­r­no er en del af de og sex i al­le af­støb­nin­ger. Der­u­d­over er der fle­ste børns vir­ke­lig­hed. Børn kan bli­ve kon­fron­te­ret og­så de­bat­ter om, hvad man bru­ger el­ler mis­bru­ger med no­get, som ik­ke er et bør­ne­u­ni­vers, men der­i­mod kvin­der til, og hvad man som mand kan for­ven­te et vok­se­nu­ni­vers. Som fora­el­dre gør man si­ne at få til­ba­ge fra kvin­der. Det er en ver­den, som vi børn en stor tje­ne­ste ved at le­gi­ti­me­re sam­ta­len med som fora­el­dre ik­ke ser. Selv­om vi voks­ne fa­er­des på bør­ne­ne om, hvor­vidt de har set no­get på net­tet, der in­ter­net­tet og de so­ci­a­le me­di­er, er vi ik­ke de sam­me gik over de­res gra­en­ser. ste­der, som vo­res børn er. Fora­el­dre kom­mer of­te de pa­e­ne ste­der på net­tet, hvor børn of­te krav­ler ind ad si­de­ga­der­ne og om i bag­går­den for at un­der­sø­ge, hvad vok­sen­li­vet, der jo in­vol­ve­rer kvin­der og sex, er for no­get. Der er det vig­tigt, at vi som fora­el­dre ta­ler med dem om fa­er­den på in­ter­net­tet. Li­ge­som når vi la­e­rer vo­res børn at fa­er­des i tra­fik­ken. Vi skal der­for va­e­re på net­tet sam­men med vo­res børn. Ik­ke for at over­vå­ge og kon­trol­le­re, men for at gø­re vo­res børn i stand til at bli­ve kom­pe­ten­te bru­ge­re af in­ter­net­tet. Og ta­le med bør­ne­ne om, hvad det er, de ser og op­le­ver.

VI SER IK­KE VI HAR BØRN

veg­ne, hvis vi ik­ke ta­ger snak­ken om det i fa­mi­li­er­ne og sko­len og etab­le­rer nog­le sun­de ad­fa­erds­reg­ler. Man­ge sko­ler ud­le­ve­rer iPads helt fra 0. klas­se, og i dag kan børn på et se­kund be­va­e­ge sig fra en bør­ne­hjem­mesi­de til det stik mod­sat­te. Da man­ge af os voks­ne gik i sko­le, var po­r­no no­get, man skul­le op­sø­ge me­re ak­tivt, for­di der var ta­le om f.eks. skrift­ligtt ma­te­ri­a­le. Der er en me­get vig­tig for­skel. Man­ge børn kan der­for bli­ve ud­sat for det, uden at de øn­sker det. Sta­ti­stik­ken vi­ser, at rig­tig man­ge dren­ge og pi­ger ja­evn­ligt ser po­r­no.

VI KOM­MER IN­GEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.