Gran­ske­rens an­be­fa­lin­ger

BT - - DEBAT -

En hånd­pluk­ket top­diplo­mat har igen­nem et halvt års tid ar­bej­det med at af­da­ek­ke den nye uden­rigs- og sik­ker­heds­po­li­ti­ske vir­ke­lig­hed. Et sam­let stra­te­gisk bud på en sta­er­ke­re ko­or­di­ne­ring og sam­ta­enk­ning af Dan­marks uden­rigs- og sik­ker­heds­po­li­tik, for­svar­spo­li­tik, han­delspo­li­tik, eks­port­frem­me og ud­vik­lings­po­li­tik var øn­sket fra re­ge­rin­gen. I dag kom­mer det.

Spørgs­må­let er, om po­li­ti­ker­ne vil bry­de sig om at hø­re, hvad Tak­søe-Jen­sen har at si­ge

DE STO­RE UDENRIGSPOLITISKE kon­ti­nen­tal­pla­der er i be­va­e­gel­se og der­for kan det gi­ve god me­ning at fo­re­ta­ge et ser­vi­ce­ef­ter­syn af, om den dan­ske ind­sats er sam­men­ha­en­gen­de, sig­ter mod de rig­ti­ge mål og i øv­rigt er ef­fek­tiv. NET­OP I DISSE da­ge ta­les der om flygt­nin­ge­strøm­me, EUs frem­tid, en ulands­bi­stand, hvor en sta­dig stør­re an­del i man­ge EU-lan­de re­elt bru­ges på flygt­nin­ge, et Rusland, der tru­er Sve­ri­ge, og helt ak­tu­elt ind­køb af kamp­fly for et to­cif­ret mil­li­ard­be­løb. Uden­rigs­po­li­tik flyt­ter sja­el­dent stem­mer ved fol­ke­tings­valg, men er al­li­ge­vel et af de vig­tig­ste po­li­ti­k­om­rå­der. UDENRIGSGRANSKEREN PETER TAK­SØE-JEN­SEN er per­son­ligt ud­pe­get at stats­mi­ni­ste­ren og har ar­bej­det som en slags sna­e­vert eks­pert­ud­valg el­ler en mi­ni-kom­mis­sion. Og han har ar­bej­det hur­tigt. Der­for skal vi hel­ler ik­ke for­ven­te et stør­re forsk­ning­pro­jekt. Men kom­mis­sio­ner kan bi­dra­ge med va­er­di­ful­de ana­ly­ser, som kan mod­ne sva­e­re dags­ord­ner og an­vi­se nye må­der at ta­ck­le gam­le, kend­te pro­ble­mer på. Spørgs­må­let er, om po­li­ti­ker­ne vil bry­de sig om at hø­re, hvad Tak­søe-Jen­sen har at si­ge. KONSERVATIVISME OG PROTEKTIONISME pra­e­ger bå­de Dan­mark og Eu­ro­pa. Na­e­sten al po­li­tisk ta­le hand­ler om at op­ret­hol­de og be­va­re sta­tus quo, som ik­ke må bli­ve ud­hu­let af hver­ken skat­tes­ny­de­re, mi­gran­ter el­ler is­la­mi­ster. Men hvis Tak­søe-Jen­sen skal va­e­re tro mod den uden­rig­stje­ne­ste, han har tjent i år­ti­er, skal han og­så ud­de­le en røf­fel på en ra­ek­ke punk­ter. OFFICIELT VIL DEBATTEN fo­ku­se­re på at bru­ge res­sour­cer­ne der, hvor vi får mest ef­fekt af dem. Men i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.