Au pair-pi­ge løb fra

BT - - NYHEDER -

LØB Den 26-åri­ge lil­le, spink­le afri­kan­ske kvin­de har lø­bet sig ind i de dan­ske hjer­ter og kan i 2020 re­a­li­se­re sin ul­ti­ma­ti­ve drøm: At re­pra­e­sen­te­re Dan­mark på ma­ra­ton ved OL i Tokyo.

»Jeg hå­ber at ha­ve dansk stats­bor­ger­skab til den tid,« si­ger dansk­ta­len­de Syl­via Ki­be­ren­ge, der er gift med for­man­den for Kø­ge At­le­tik, Er­ling Worm, og bor i Hø­je Gladsaxe.

På ru­ten nord for Kø­ben­havn løb hun på sin na­est­bed­ste tid no­gen­sin­de, 1.12.43, na­e­sten to mi­nut­ter hur­ti­ge­re end etio­pe­ren Be­ke­lu Beji og med den tid­li­ge­re fir­dob­bel­te vin­der, ve­te­ra­nen Ma­ria Sig, på tred­je­plad­sen i 1.18.27 i sit fa­vo­rit­løb. Op­vok­set i slu­m­om­rå­de Syl­via Ki­be­ren­ge kom­mer fra et af Afri­kas stør­ste slu­m­om­rå­der uden for Nairo­bi. Hen­des lø­be­ta­lent brag­te hen­de i kon­takt med Run­ning Re­la­tions’ camp i Ngong, hvor hun blev tra­e­net af Wil­li­am Morwa­be, som score­de et im­po­ne­ren­de hat­tri­ck med sin tred­je sejr i tra­ek i BT Halv­ma­rat­hon.

Dansk at­le­tiks nye håb på kvin­desi­den har tid­li­ge­re i år va­e­ret på to ugers tra­e­nings­op­hold i Ngong, og sidst i ju­ni ven­der hun til­ba­ge til si­ne rød­der, hvor Wil­li­am Morwa­be er co­ach og am­bas­sa­dør.

»Na­e­ste gang har vi en sam­ling af lø­be­sko og an­det ud­styr med til Wil­li­ams ta­len­ter i slum­men. Man­ge af dem har ik­ke no­get rig­tigt lø­beud­styr,« si­ger Syl­via Ki­be­ren­ge. Sat­ser på ma­ra­ton na­e­ste år Al­le­re­de i år har hun lø­bet 1.11.14 i Prag, og se­ne­re i maj hå­ber hun at for­bed­re ti­den i Göte­borg. Men frem­ti­den lig­ger på ma­ra­ton.

»Må­ske de­bu­te­rer jeg na­e­ste år, men der kan og­så gå to år,« si­ger en stors­mi­len­de Syl­via, som score­de kar­ri­e­rens stør­ste pra­e­mie, 15.000 kr.

Wil­li­am Morwa­be bril­le­re­de med den flot­te­ste fi­nish, der er set i lø­bets 37-åri­ge hi­sto­rie. I op­vis­nings­stil sprin­te­de han i mål på det sol­be­skin­ne­de Rund­for­bi Sta­dion i Na­e­rum i 1.05.04 i et spek­taku­la­ert op­gør med etio­per­ne Yer­ga­lem Sherwa­lem og Ger­mu Le­lisa Ke­be­de.

I et klas­se­løb med afri­kan­ske lø­be­re på de før­ste fem plad­ser var der søl­le ni se­kun­der mel­lem de tre før­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.