Dem al­le

BT - - NYHEDER -

»Det var som al­tid et dej­ligt løb. Jeg fø­ler mig hjem­me i BT Halv­ma­rat­hon. Det er en god stem­ning, og ru­ten er spa­en­den­de og va­ri­e­ret,« si­ger Wil­li­am Morwa­be.

»Jeg kun­ne ha­ve lø­bet hur­ti­ge­re, men det var et me­get tak­tisk løb med en re­la­tiv lang­som ud­gangs­fart. Pla­ce­rin­gen og pen­ge­pra­e­mi­er­ne (15.000 kr., 8.000 kr. og 5.000 kr., red.) var vig­ti­ge­re end ti­den.«

Sid­ste års to­er, Ad­ha­nom Abra­ham fra Eri­trea, trak den afri­kan­ske fø­rer­grup­pe na­e­sten he­le vej­en. Flere gan­ge ap­pel­le­re­de han til kvar­tet­ten fra Etio­pi­en og Ke­nya om at de­le sla­e­bet, men for­ga­e­ves. Og da to­get gik, måt­te han nø­jes med fjer­de­plad­sen. Dreng fik hjer­te­stop Bag kam­pen om pen­ge­pra­e­mi­er og re­kord­ti­der ud­spil­le­de sig et dra­ma.

En dreng på 16 år faldt om ved 15 ki­lo­me­ter med hjer­te­stop og blev kørt på Rigs­ho­spi­ta­let.

»En af po­ster­ne rin­ge­de 112, og der var hur­tigt en am­bu­lan­ce frem­me. Dren­gen har det hel­dig­vis godt nu,« si­ger løbsla­e­gen, den tid­li­ge­re top­lø­ber Keld Jo­hn­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.