Vi skal va­e­re me­re unik­ke

BT - - NYHEDER -

MO­DE ef­ter, og i we­e­ken­den fuld­byr­de­de Szhir­ley hat­tri­ck­et for Ni­cho­las Ny­bro, hvis kre­a­tio­ner ef­ter­hån­den stja­e­ler showet ved et­hvert bal, gal­las­how el­ler awards­how. ’Mo­der­ka­ge-kjo­len’ Ka­ert barn har man­ge nav­ne. Men de nav­ne, der blev til­lagt Ghi­ta Nør­bys rø­de kre­a­tion, som hun i marts bar til fest hos Dron­nin­gen, var umid­del­bart alt an­det end flat­te­ren­de. En punk­te­ret bal­lon, en rum­dragt, en hop­pe­borg og en mo­der­ka­ge var nog­le af de ord, der blev brugt om den om­dis­ku­te­re­de rø­de kjo­le.’Su­per sjovt’ kal­der Ni­cho­las Ny­bro de man­ge re­ak­tio­ner, men han un­der­stre­ger og­så, at han ik­ke la­ver tøj for at pro­vo­ke­re.

»Det er vig­tigt for mig at få sagt, at jeg ik­ke la­ver mit tøj for at pro­vo­ke­re el­ler for­ar­ge, men jeg la­ver fak­tisk ba­re det tøj, som jeg godt kan li­de, og som jeg vil­le øn­ske folk tog på.« Det skal va­e­re smukt. Min helt ae­r­li­ge ind­gangs­vin­kel til mit tøj er, at jeg la­ver smukt tøj

»Det skal va­e­re smukt. Min helt ae­r­li­ge ind­gangs­vin­kel til mit tøj er, at jeg la­ver smukt tøj,« si­ger Ni­cho­las Ny­bro.

Det er tøj, der skil­ler sig ud og er unikt. Og iføl­ge de­sig­ne­ren tra­en­ger vi til en dis­kus­sion om mang­fol­dig­hed – en dis­kus­sion, som han er glad for at bi­dra­ge til.

»Det er fan­ta­stisk, at jeg kan la­ve nog­le kjo­ler, som kan gø­re en for­skel,« si­ger han og ud­dy­ber:

»Der er en ten­dens til, at al­le prø­ver at lig­ne hin­an­den, og det sy­nes jeg er dybt be­kym­ren­de og rig­tig ae­r­ger­ligt. Man prø­ver at pas­se ind, men jeg vil­le øn­ske at folk var me­re unik­ke og hav­de de­res per­son­li­ge stil.« Sam­ler in­spira­tion i USA For ti­den er Ni­cho­las Ny­bro i USA, hvor han sam­men med sin mand Cas­per Ny­bro Hach ta­ger et ’puste­rum’ og ’sam­ler in­spira­tion’. Til for­må­let har den 34-åri­ge de­sig­ner, der har haft sit eget brand si­den 2011, ba­se i Los An­ge­les, men da BT fan­ger ham, er han i San Fran­ci­sco, hvor han li­ge er stå­et op. Det er imid­ler­tid ik­ke kun ren for­nø­jel­se på USA’s ve­st­kyst. Der skal og­så ar­bej­des. Den 12. maj åb­ner han i sam­ar­bej­de med det ame­ri­kan­ske mø­bel­hus De­sign Wit­hin Reach en ud­stil­ling i Los An­ge­les, hvor han ’kom­bi­ne­rer dan­ske mø­belklas­si­ke­re med mi­ne de­signs’. Udstil­lin­gen er støt­tet af Sta­tens Kunst­fond.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.