Sie­mens Wind Power-an­sat­te blev sy­ge af ke­mi­ske stof­fer

BT - - NYHEDER -

Kø­ben­havn: De se­ne­ste 10 år har Ar­bejds­ska­desty­rel­sen af­gjort, at mindst 64 me­d­ar­bej­de­re hos Sie­mens Wind Power i Bran­de er ble­vet kro­nisk sy­ge af de­res ar­bej­de. Det skri­ver Dan­marks Ra­dio.

Ar­bej­det med de ke­mi­ka­li­er, Sie­mens Wind Power bru­ger i pro­duk­tio­nen, har gi­vet me­d­ar­bej­der­ne ek­sem og ast­ma.

»Ef­ter min vur­de­ring er der ta­le om en ar­bejds­mil­jøskan­da­le, for­di der er så man­ge sy­ge, og for­di det har stå­et på i så man­ge år,« si­ger Peter Has­le, pro­fes­sor i ar­bejds­mil­jø ved Aal­borg Uni­ver­si­tet.

Han bak­kes op af flere an­dre for­ske­re, Dan­marks Ra­dio har talt med, blandt an­dre Hans Jør­gen Lim­borg, ar­bejs­mil­jø­for­sker og le­der af virk­som­he­den TeamAr­bejds­liv.

»Det er cho­ke­ren­de højt og me­get al­vor­ligt. Når man er ble­vet syg af de her stof­fer, er man det re­sten af li­vet,» si­ger han. Ulov­lig brug Syg­dom­me­ne er an­gi­ve­ligt kom­met fra på­virk­ning fra de ke­mi­ske stof­fer epoxy og iso­cy­a­na­ter. Sidst­na­evn­te skal Sie­mens ulov­ligt ha­ve brugt i pe­ri­o­den 2003 til 2011, forta­el­ler DR.

»Ar­bejds­mil­jø­loven kra­e­ver, at ar­bej­det skal va­e­re sik­ker­heds­og sund­heds­ma­es­sigt fuldt for­svar­ligt, og det be­ty­der, at man ik­ke bli­ver syg af sit ar­bej­de.

Når det så fo­re­kom­mer over en la­en­ge­re år­ra­ek­ke, er det jo helt ty­de­ligt, at det er en ar­bejds­gi­ver, der ik­ke har le­vet op til si­ne for­plig­tel­ser til at be­skyt­te me­d­ar­bej­der­ne,« si­ger Peter Has­le fra Aal­borg Uni­ver­si­tet. Uac­cep­ta­belt Sie­mens Wind Power forta­el­ler til Dan­marks Ra­dio, at man selv fin­der si­tu­a­tio­nen uac­cep­ta­bel.

»64 folk, der kom­mer til ska­de un­der ar­bej­de hos os, er 64 for me­get. Det skal vi ik­ke ha­ve. Vi ar­bej­der me­get med det, og det skal ned på nul.

Vi le­ver ik­ke op til vo­res an­svar, før det tal er nul. Det kan ik­ke grad­bø­jes, det skal det va­e­re. Folk skal kom­me li­ge så godt hjem fra ar­bej­de, som de ta­ger der­hen,« si­ger Rasmus Wind­feld, pres­se­chef hos Sie­mens Wind Power, til DR.

Sie­mens Wind Power har dog ik­ke umid­del­bart ta­enkt sig at igangs­a­et­te flere til­tag, end sel­ska­bet al­le­re­de har for at for­hin­dre, at flere bli­ver sy­ge.

»I og med at Sie­mens ik­ke er­ken­der, at de skal gø­re me­re, end virk­som­he­den al­le­re­de gør. Og i og med, at der sta­dig fo­re­kom­mer syg­domstil­fa­el­de, så si­ger Sie­mens Wind Power i vir­ke­lig­he­den, at virk­som­he­den vil fort­sa­et­te med at bry­de loven,« si­ger Peter Has­le.

/ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.