Kul­tur For­ra­e­de­ri­ets mes

BT - - KULTUR -

SPAENDING Det ene­ste, en god for­fat­ter er eks­pert i, er sig selv. Og er han klog, hol­der han sig til dét em­ne Jo­hn le Car­ré, for­fat­ter ar­tik­len, når du har la­est den. Den kan in­de­hol­de in­for­ma­tio­ner, der ik­ke må fal­de i den rus­si­ske el­ler an­dre ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sters ha­en­der.

På bed­ste spionvis ek­si­ste­rer der i prin­cip­pet ik­ke en Jo­hn le Car­ré. Den 84-åri­ge for­fat­ter blev nem­lig op­rin­de­lig døbt David Jo­hn Mo­o­re Cor­nwell og bor oven i kø­bet i dag i Cor­nwall i det syd­ve­st­li­ge hjør­ne af Eng­land. Var selv spion Jo­hn Le Car­ré ar­bej­de­de som spion, bå­de i MI5 og MI6, mens han sta­dig stu­de­re­de på et col­le­ge i Ox­ford sam­ti­dig med at KGB-spionrin­gen Cam­brid­ge Fi­ve med Kim Phil­by blev af­slø­ret.

Det kom for al­tid til at sa­et­te sit pra­eg på de en­gel­ste ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster. Og på Jo­hn le Car­ré.

Hans ro­ma­ner er me­get me­re end ’ba­re’ thril­lers. De er skre­vet i en stil og et sprog, som selv de stør­ste for­fat­te­re som Jo­hn le Car­rés for­bil­le­der Gra­ham Gre­e­ne og Phil­lip Ro­th har rost til sky­er­ne.

Man­ge af le Car­rés va­er­ker er sam­ti­dig ka­er­lig­heds­ro­ma­ner med en mand­lig ho­ved­per­son, der fo­rel­sker sig i en - yn­gre - kvin­de. Sam­men går de til kamp mod moralsk de­pra­ve­re­de kra­ef­ter i en ky­nisk ver­den.

Jo­hn le Car­ré in­klu­de­rer al­tid en moralsk tvist som sit om­drej­nings­punkt - of­te med sig­tet ret­tet mod un­der­gang.

I et ma­le­risk sprog skif­tes der sce­ne fra bre­de pen­sel­strøg til mi­krosko­pisk pra­e­cis del­tal­je­rig­dom. La­eg der­til kli­nisk skar­pe per­son­be­skri­vel­ser.

Med åre­ne har Jo­hn le Car­ré få­et flere stren­ge at spil­le på - for ik­ke at si­ge et helt sym­fo­ni­o­r­ke­ster fuldt af skri­ve­tek­ni­ske vir­ke­mid­ler. Det kan vir­ke lidt selv­fo­rel­sket in­di­mel­lem.

Isa­er er Jo­hn le Car­ré skarp i si­ne be­skri­vel­ser af in­tri­gan­te bri­ti­ske spio­ner og iskol­de for­ret­nings­ma­end og -kvin­der, der va­eg­ter øko­no­mi­ske in­ter­es­ser frem for men­ne­ske­liv.

Vi ta­ler em­ner som vå­ben­han­del, ’Nat­te­vag­ten’, me­di­ci­na­lin­du­stri­en - ’Den stand­haf­ti­ge gart­ner’, ame­ri­kansk ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste - ’Ma­rio­net­ten’ og Ve­stens un­der­tryk­kel­se og ud­nyt­tel­se af Afri­ka - ’Den go­de tolk’. Føl­ger hjer­tet og den go­de sag Jo­hn le Car­ré fa­er­des så hjem­me­vant som en spion i gy­der­ne i kold­krigs­a­e­ra­ens Ber­lin i si­ne be­skri­vel­ser af mi­dal­dren­de ma­end, der føl­ger hjer­tet - og den go­de sag.

»Det ene­ste, en god for­fat­ter er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.