Ter

BT - - KULTUR -

eks­pert i, er sig selv. Og er han klog, hol­der han sig til dét em­ne,« si­ger le Car­ré selv på sin hjem­mesi­de.

Det fik for ny­lig en en­gelsk blog­ger til at kal­de jo­hn le Car­ré for vor tids Sha­kespea­re. Det er pa­ent sto­re ord.

Sandt er det, at for­ra­e­de­ri og svigt er til­ba­ge­ven­den­de te­ma­er hos Jo­hn le Car­ré, gan­ske som hos Wil­li­am S.

Da en Jo­hn le Car­ré-bi­o­gra­fi ud­kom sid­ste år, skrev ame­ri­kan­ske Ja­mes Par­ker i sin an­mel­del­se, at den do­ku­men­te­rer, at Jo­hn le Car­rés bø­ger af­spej­ler hans had/ka­er­lig­hed til to per­so­ner. Nem­lig Kim Phil­by og le Car­rés egen far Ron­nie, en fal­le­ret gang­ster. Man kun­ne for egen reg­ning til­fø­je mo­de­ren, der for­lod Jo­hn, da han var fem. Det svigt er han al­drig kom­met sig over:

»Phil­by er en af de to dob­belt­ty­di­ge fi­gu­rer el­ler ik­ke-fi­gu­rer, der ha­en­ger over (den nye bi­o­gra­fi, red.). Den an­den fi­gur er le Car­rés far, Ron­nie. Phil­by var en slan­ge, hvor­i­mod Ron­nies mon­strø­se vi­ta­li­tet sy­nes at ud­sprin­ge fra en me­get stør­re, for­ra­e­de­risk per­son­lig­hed. Beg­ge var dob­belt­ty­di­ge løg­ne­re, ka­ris­ma­ti­ske, helt uden em­pa­ti, dybt de­struk­ti­ve og umu­li­ge at for­stå. I ga­bet mel­lem disse to fin­der du le Car­rés ro­ma­ner i din lo­ka­le bog­han­dels af­de­ling for spa­en­dings­ro­ma­ner.« ... før suc­ce­sen med ’Spio­nen der kom ind fra kul­den’ le­ve­de le Car­ré bl.a. af at sa­el­ge hånd­kla­e­der og va­ske ele­fan­ter. ... le Car­ré skri­ver si­ne bø­ger i hån­den. Hans ko­ne skri­ver dem ind på sin pc. ... han ha­der, når folk kal­der hans bø­ger af­slø­rin­ger af vir­ke­li­ge be­gi­ven­he­der i MI5 og MI6. Det er fik­tion, det he­le. ... ud­tryk­ket muld­varp, brugt om en spion, der in­fil­tre­rer en or­ga­ni­sa­tion, er op­fun­det af le Car­ré. Ef­ter to af­snit fyldt med fremad­dri­ven­de hand­ling og en hel del action la­e­ne­de Sus­an­ne Bi­er og hen­des hold af fi­ne sku­e­spil­le­re sig blot til­ba­ge for at ny­de sy­net. I hi­sto­ri­en om in­ter­na­tio­nal vå­ben­han­del og i den for­bin­del­se iskoldt mas­se­mord for be­ta­ling, er spio­nen Jo­nat­han Pi­ne (Tom Hid­dle­ston) så­le­des kom­met in­den­for i var­men.

Bå­de su­per­s­kurk Ri­chard Ro­per (Hugh Laurie) og re­sten af hans so­fi­sti­ke­re­de ’bjør­ne­ban­de’ har til­sy­ne­la­den­de - imod al­le od­ds og al sund for­nuft - købt hel­tens hjem­me­strik­ke­de bag­grunds­hi­sto­rie om, hvor­dan han er ble­vet for­vand­let fra re­gel­ret nat­por­ti­er til samvit­tig­heds­løs mor­der.

Den ene­ste, der for al­vor tviv­ler, er Ro­pers hånd­lan­ger og rå­d­gi­ver, den sar­ka­sti­ske og ret mor­som­me ’Cor­ky’ Cor­ko­r­an. Men han la­der desva­er­re til at va­e­re ’på vej ud’.

I år­ti­er har Ri­chard Ro­per le­vet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.