Va­el­tet af ube­tal­te reg­nin­ger

BT - - NAVNE -

50 ÅR I MOR­GEN Vi er til­ba­ge i 2011, og den kon­ser­va­ti­ve Hen­ri­et­te Kja­er er lø­bet ind i en re­gu­la­er ’shit­storm’, som vi si­den har navn­gi­vet den slags me­die-uvejr. Hun er un­der pres fra me­di­er­ne, va­el­ger­ne og in­ter­nt i Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, hvor hun har va­e­ret fol­ke­tings­med­lem si­den 1994. »Hen­ri­et­te har va­e­ret god for par­ti­et. Men det her kan ik­ke bli­ve ved med at gå. Hun må gå af,« sag­de Poul Schlüter.

Da den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster og K-le­gen­de Poul Schlüter ud­ta­ler oven­stå­en­de på et mø­de i par­ti­et, kan de fle­ste godt se, hvor sa­gen er på vej hen. Den kon­ser­va­ti­ve le­del­se får over­be­vist Kja­er om, at hen­des tid som grup­pe­for­mand og po­li­tisk ord­fø­rer er slut. Og en flot po­li­tisk kar­ri­e­re har nå­et sit en­de­punkt.

Hen­ri­et­te Kja­ers sam­le­ver – og tid­li­ge­re kon­ser­va­tiv rå­d­gi­ver – Erik Skov Pe­der­sen, fan­ges i rod med pri­va­tø­ko­no­mi­en. Hen­ri­et­te Kja­er vik­les med ind i he­le mi­se­ren, og sa­gen en­der med, at hun ef­ter val­get i 2011 tra­e­der helt ud af po­li­tik. Si­den har hun ik­ke haft fo­den in­den­for dø­ren igen, og i et in­ter­view med DR i 2015 af­vi­ste hun da og­så idéen om en­gang at gø­re co­me­ba­ck.

Den po­li­ti­ske kar­ri­e­re be­gynd­te el­lers loven­de. Som 15-årig meld­te hun sig ind i Kon­ser­va­tiv Ung­dom, og som 28-årig blev hun valgt ind i Fol­ke­tin­get for De Kon­ser­va­ti­ve, der den­gang hav­de 27 fol­ke­tings­med­lem­mer.

Hun blev kendt for at va­e­re en del af en fremad­stormen­de trio af un­ge kvin­der, kal­det Kyl­le, Pyl­le og Ryl­le med Le­ne Es­per­sen og Git­te Se­e­berg som de to an­dre med­lem­mer. De var par­tiets un­ge håb, men in­gen af de tre er i po­li­tik i dag. I Fol­ke­tin­get i 17 år Hen­ri­et­te Kja­er sad i Fol­ke­tin­get i 17 år, hun nå­e­de at va­e­re mi­ni­ster for bå­de so­ci­al-, li­ge­stil­ling-, fa­mi­lie- og for­bru­ge­ran­lig­gen­der. Des­u­den var hun bå­de po­li­tisk ord­fø­rer og grup­pe­for­mand, in­den sa­gen om pri­va­tø­ko­no­mi­en va­el­te­de hen­de i ja­nu­ar 2011.

Hun blev dog ramt af dår­li­ge sa­ger al­le­re­de i 2005, hvor TV2-Nyhe­der­ne af­slø­re­de, at hun året før blev dømt for mang­len­de be­ta­ling. Hun trå­d­te der­for til­ba­ge som fa­mi­lie- og for­bru­ger­mi­ni­ster, men hun fort­sat­te ar­bej­det i den kon­ser­va­ti­ve grup­pe. Men sa­ger­ne om dår­lig be­ta­ling var ik­ke slut, og hun blev se­ne­re som po­li­tisk ord­fø­rer og grup­pe­for­mand vik­let ind i man­dens bed­ra­ge­risa­ger.

Der­ef­ter var det slut med al­le an­svar­spo­ster, og i 2012 fik sam­le­ve­ren Erik Skov Pe­der­sen tre års fa­engsel for bed­ra­ge­ri og do­ku­ment­falsk.

I dag er Hen­ri­et­te Kja­er i det pri­va­te er­hvervs­liv. Hun blev 1. ok­to­ber 2015 for­frem­met til chef for den dan­ske Public Af­fairs-af­de­ling i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Ehren­berg, hvor hun har va­e­ret an­sat si­den 2012. Hen­ri­et­te Kja­er er des­u­den kom­man­dør af Dan­ne­brog.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.