Oba­ma på slap li­ne

BT - - TV / RADIO -

VEJ­RET I DAG Selv vis­se uden­land­ske le­de­re ser frem til min af­gang. I sid­ste uge duk­ke­de prins Ge­or­ge op til vo­res mø­de i

en ba­de­kå­be »Om ba­re seks kor­te må­ne­der er jeg officielt en ’la­me duck’ (hand­ling­s­lam­met, red.). Kon­gres­sen vil fuld­sta­en­dig af­vi­se min au­to­ri­tet, og re­pu­bli­kan­ske le­de­re vil ik­ke ta­ge te­le­fo­nen, når jeg rin­ger. Og det vil ta­ge tid at vaen­ne sig til det,« sag­de Oba­ma om ti­den ef­ter 8. novem­ber, når va­el­ger­ne har pe­get på hans af­lø­ser. Tra­di­tio­nelt får ga­ester­ne ved Whi­te Hou­se Cor­re­spon­dents’ Din­ner og tv-se­e­re mu­lig­hed for at op­le­ve de­res pra­esi­dent fra en me­re løs­slup­pen si­de end nor­malt. Ty­pisk sker det ved, at pra­esi­den­ten st­rør om sig med vit­tig­he­der om bå­de sig selv, nyheds­me­di­er og po­li­ti­ke­re. »Jeg ved, at pra­esi­den­ten vil la­ve lidt sjov med sig selv,« sag­de Josh Ear­ne­st, tals­mand for Det Hvi­de Hus, in­den Oba­ma, ula­ste­ligt kla­edt i smoking, gik på ta­ler­sto­len til to­ner­ne af co­un­try-hit­tet ’You’re Gon­na Miss Me When I’m Go­ne’. SOLEN I DAG JOKER Den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent, Ba­ra­ck Oba­ma, gjor­de grin med bå­de sig selv og an­dre po­li­ti­ke­re, da han lør­dag af­ten for sid­ste gang var va­ert for den år­li­ge mid­dag med Det Hvi­de Hus’ pres­se­kor­ps. MÅNEN I DAG

»Selv vis­se uden­land­ske le­de­re ser frem til min af­gang. I sid­ste uge duk­ke­de prins Ge­or­ge op til vo­res mø­de i en ba­de­kå­be. Det var et slag i an­sig­tet. Et klart brud på pro­tokol­len,« sag­de Oba­ma om sit be­søg i Stor­bri­tan­ni­en for ny­lig, hvor han hav­de lej­lig­hed til at hil­se på prins Wil­li­ams to­åri­ge søn. ’Ber­nie, du lig­ner en mil­li­on’ De hå­be­ful­de kan­di­da­ter til at over­ta­ge pra­esi­dent­po­sten blev der og­så gjort sjov med. Blandt an­det da Oba­ma tal­te om, at han lig­ger højt i po­pu­la­ri­tets­må­lin­ger. Til lat­ter­brøl fra for­sam­lin­gen lød det fra pra­esi­den­ten, at han ik­ke hav­de va­e­ret så høj, si­den han gik på uni­ver­si­te­tet.

»Selv mi­ne rå­d­gi­ve­re kan ik­ke for­kla­re de bed­re må­lin­ger. Hvad har aen­dret sig? In­gen kan for­kla­re det,« sag­de han - hvor­ef­ter bil­le­der af re­pu­bli­ka­ner­ne Ted Cruz og Do­nald Trump duk­ke­de op på en storska­erm.

Den 74-åri­ge pra­esi­dent­kan­di­dat Ber­nie San­ders blev af Oba­ma kaldt »det de­mo­kra­ti­ske par­tis nye, fri­ske an­sigt«.

»Ber­nie, du lig­ner en mil­li­on. El­ler sagt så du for­står det: Du lig­ner 37.000 do­na­tio­ner på hver 27 dol­lar,« lød det i en hen­vis­ning til, at San­ders’ valg­kampag­ne fi­nan­si­e­res af man­ge små bi­drag.

Do­nald Trump, far­ve­rig fa­vo­rit til at bli­ve re­pu­bli­ka­ner­nes kan­di­dat ved val­get i novem­ber, delt­og ik­ke i lør­da­gens fest­lig­he­der på ho­tel Was­hin­g­ton Hilt­on.

»Er den­ne mid­dag ik­ke fin nok for The Do­nald? Hvad kan han mon la­ve i ste­det? Sid­der han hjem­me og spi­ser en Trump-bøf og twe­e­ter for­na­er­mel­ser til An­gela Mer­kel,« un­dre­de Oba­ma sig. LØSNINGER til op­ga­ver si­de : 26 Nem: 25, Mel­lem: 45, Sva­er: 22

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.