MAGNUSSENS PER

Ke­vin Magnus­sen blev pres­set til det yder­ste, da han i går hen­te­de en sy­ven­de­plads – og der­med seks VM-po­int – i Ruslands Grand Prix

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BT I RUSLAND 2 6 hvor det ga­el­der om at sa­et­te en en­kelt hur­tig om­gang.

»Det har vi va­e­ret klar over la­en­ge. Men det blev end­nu ty­de­li­ge­re her. Vi hav­de en sva­er kva­li­fi­ka­tion – og hvis jeg skal va­e­re ae­r­lig, pra­este­re­de jeg hel­ler ik­ke selv op­ti­malt på min kva­li­fi­ka­tions­om­gang i går (lør­dag, red.),« sag­de Magnus­sen.

»I lø­bet er vi me­re kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge, og det er selv­føl­ge­lig godt. Men sam­ti­dig er det fru­stre­ren­de, at vi på grund af vo­res dår­li­ge kva­li­fi­ka­tion gør tin­ge­ne sva­e­re­re for os selv. Det er no­get, vi skal ha­ve kig­get på.«

Ke­vin Magus­sens sy­ven­de­plads blev sik­ret med en mo­den kom­bi­na­tion af ag­gres­siv og de­fen­siv kør­sel og et godt pit-stop.

»Pit-stop­pet var en af grun­de­ne til, at jeg kom for­bi Grosje­an (der slut­te­de på ot­ten­de­plad­sen, red.). Gut­ter­ne pra­este­re­de et op­ti­malt pit-stop – end­nu en gang,« sag­de Magnus­sen om si­ne Re­nault-me­ka­ni­ke­re og fort­sat­te:

»Jeg er så stolt af tea­met.« Over­skud og over­blik Tea­met var og­så stolt at dan­ske­ren. Li­ge ef­ter lø­bet, da han sta­dig ven­te­de på, at Ke­vin Magnus­sen skul­le kom­me til­ba­ge fra de ob­liga­to­ri­ske tv-in­ter­view, sag­de team­chef Fre­de­ric Vas­seur til BT:

»Ke­vin kør­te et perfekt løb. Okay, han var hel­dig på den før­ste om­gang, men re­sten af lø­bet kør­te han med stort over­skud og over­blik. Det er godt at få de før­ste po­int på kon­to­en, og nu kom­mer vi med en up­da­te til bi­len til det na­e­ste løb i Spa­ni­en om 14 da­ge. Og så kom­mer den la­en­ge ven­te­de nye mo­tor i Ca­na­da i ju­ni.«

Di­rek­te ads­purgt om for­bed­rin­ger­ne kan sik­re Ke­vin Magnus­sen en top tre pla­ce­ring i an­den halv­del af sa­e­so­nen, sag­de Vas­seur med et smil:

»Lad os nu ny­de den­ne sy­ven­de­plads! En plads på sej­rskam­len? Det bli­ver sva­ert, for vo­res kon­kur­ren­ter slap­per jo ik­ke li­ge­frem af – de ud­vik­ler og for­bed­rer og­så de­res bi­ler. Hvis vi skal i na­er­he­den af top tre, skal der ske un­der­li­ge ting.« 10 15 25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.