Dej­lig ud­sigt i baks­pej­let

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET VAR NOK det bed­ste, jeg ind­til nu har set fra Ke­vin Magnus­sen i For­mel 1. Der har (hel­dig­vis!) va­e­ret an­dre høj­de­punk­ter. For ek­sem­pel den al­ler­før­ste Yo­ung Dri­ver Test i Abu Dha­bi 2012, an­den­plad­sen i de­but­lø­bet i Mel­bour­ne 2014, den im­po­ne­ren­de kva­li­fi­ka­tion i Mo­na­co sam­me år og figh­ten med de rig­tig tun­ge dren­ge an­ført af Fer­nan­do Alonso i Bel­gi­en 2014.

Ved al­le disse lej­lig­he­der fik en ung og uer­fa­ren ’K-Mag’ alt det ud af bi­len, der var i den. Men i går i So­chi fik han me­re ud af sin Re­nault end den egent­lig kun­ne. Be­va­res, han var hel­dig at vin­de man­ge pla­ce­rin­ger på en ka­o­tisk før­ste om­gang, men i For­mel 1 ska­ber man i høj grad sit eget held. Og re­sten af lø­bet for­sva­re­de Magnus­sen emi­nent de pla­ce­rin­ger han hav­de vun­det – i kamp med be­ty­de­ligt hur­ti­ge­re bi­ler. JEG TROR IK­KE, der er ret man­ge i 2016-fel­tet, der kun­ne ha­ve få­et den Re­nault i mål på en sy­ven­de­plads. Se ba­re på, hvad team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer fik ud af sam­me bil: en 13.-plads. Og en hur­tig­ste løbs-om­gang, der var na­e­sten et se­kund lang­som­me­re end Magnussens bed­ste.

Der var op til we­e­ken­den me­get snak – i hvert fald i Dan­mark – om en snar­lig kø­rer­ud­skift­ning hos Re­nault. Jo­ly­on Pal­mer skul­le ef­ter sin ka­ta­stro­fa­le ind­sats i Ki­na va­e­re i fa­rezo­nen for a mi­ste sin plads til re­ser­ve­kø­rer Este­ban Ocon, men lidt re­search i pad­do­ck­en sat­te tin­ge­ne på plads:

’Bulls­hit,’ var for ek­sem­pel det ene­ste ord tea­mets tals­mand, An­dy Stob­bart, vil­le bru­ge om ryg­ter­ne. Jeg tror ik­ke, der er ret man­ge i 2016-fel­tet, der kun­ne ha­ve få­et den Re­nault i mål på en sy­ven­de­plads NÅR DET ER sagt, er der in­gen tvivl om at Pal­mer er i kri­se. Han er var for tred­je we­e­kend i tra­ek mar­kant lang­som­me­re end Magnus­sen, og den slags bli­ver der lagt ma­er­ke til i pad­do­ck­en. Pal­mer bli­ver med Stob­barts ud­mel­ding ik­ke ud­skif­tet in­den for den na­er­me­ste frem­tid, men jeg hø­rer, at han har få­et de na­e­ste må­ne­der til at for­bed­re sig. Er han ik­ke ryk­ket ta­et­te­re på Magnus­sen in­den sit grand­prix på hjem­me­ba­nen Sil­ver­sto­ne i juli, kan han va­e­re for­tid i Re­nault-tea­met.

Pal­mers kri­se og re­sul­ta­tet i Rusland be­ty­der, at Ke­vin Magnus­sen nu de­fi­ni­tivt har etab­le­ret sig som første­kø­rer. Det er ik­ke en ti­tel, tea­met selv vil bru­ge, men hvis man er me­re er­fa­ren end sin team­kam­me­rat og mar­kant hur­ti­ge­re, er ’første­kø­rer’ den rig­ti­ge be­skri­vel­se. Team-le­del­sen og in­ge­ni­ø­rer­ne er vil­de med dan­ske­rens indstil­ling, og det er ty­de­ligt, at han får det op­ti­ma­le ud af den fora­el­de­de Re­nault RS16 og den nu­va­e­ren­de, sva­ge mo­tor. RE­NAULT-LE­DEL­SEN BESLUTTEDE OP til lø­bet i Rusland at fort­sa­et­te ud­vik­lin­gen af tea­mets 2016-mo­del. Man over­ve­je­de at flyt­te fo­kus over på den kom­men­de 2017-mo­del, men nu vil man i hvert fald i et par må­ne­der end­nu ar­bej­de vi­de­re med den nu­va­e­ren­de RS16’er. Med gårs­da­gens sy­ven­de­plads, Ke­vin Magnus­sen bag rat­tet og en ny mo­tor, der er klar i Ca­na­da i ju­ni, lig­ner det en klog be­slut­ning.

Der lig­ger flere po­int og ven­ter på Ke­vin Magnus­sen og Re­nault i re­sten af 2016. Man­ge flere. PETER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.