MAGTDEMONSTR

BT - - ALKA SUPERLIGA -

de har fem-seks hjør­ne­s­park in­den for de før­ste tre mi­nut­ter, hvor vi kom­mer bag­ud. Så går der et par mi­nut­ter me­re, og så slår de et godt ind­la­eg, og så står der 2-0. Så var det op ad bak­ke, og dér sav­ner jeg at se lidt mod fra os i for­hold til, at vi har haft og har en mas­se selv­til­lid. Det på­tal­te jeg be­stemt og hårdt i pau­sen, og jeg sy­nes, at vi kan va­e­re til­freds med vo­res an­den halv­leg.« Sta­dig et top­hold »Ja, det sy­nes jeg be­stemt. Hvis vi er det ene­ste hold, der har re­pra­e­sen­te­ret Dan­mark i Eu­ro­pa, gå­et vi­de­re fra grup­pe­spil­let, slå­et Uni­ted på hjem­me­ba­ne, og sta­dig for­må­et at va­e­re med i top­stri­den, som der ik­ke er sa­er­lig man­ge an­dre end FCK, der kan, kan jeg ik­ke kom­me på ret man­ge an­dre ar­gu­men­ter for, at vi ik­ke skul­le va­e­re et top­hold,« si­ger Thorup. MANDAG 2. MAJ 2016

For FC Kø­ben­havn var det fem­te gang i sa­e­so­nen, at hol­det med kni­ven me­re el­ler min­dre ta­et på stru­ben, be­vi­ste, at det er bed­re, end de na­er­me­ste kon­kur­ren­ter.

Ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken er­ken­der, at han har spil­le­re, som til ti­der har brug for ek­stra mo­ti­va­tion:

»Vi har haft et gear på hjem­me-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.