Stå­le fryg­ter Glen – men kun i en bag­gård

BT - - ALKA SUPERLIGA -

POKALFINALE Hvem er ban­ge for hvem? Og slår Glen Rid­ders­holm en pro­per na­e­ve i en bag­gård? Ord­kri­gen in­den po­kal­fi­na­len tors­dag, Kri­sti Him­mel­fart­s­dag, er al­le­re­de be­gyndt mel­lem to af dansk fod­bolds stør­ste ri­va­ler, Glen Rid­ders­holm og Stå­le Sol­bak­ken.

AGF-tra­e­ne­ren spil­le­de først ud, da han ef­ter sej­ren i se­mi­fi­na­len over AaB, på­stod, at hans kon­kur­rent i FC Kø­ben­havn var de­ci­de­ret ra­ed for at mø­de ham.

»Det go­de ved den her kamp (po­kal­fi­na­len, red.), bli­ver jo, at Stå­le er pis­se­ban­ge for at mø­de mig. Så kan jeg ta­ge pres­set og tryk­ket fra hol­det, og så kan hol­det fo­ku­se­re,« råb­te han kåd i en me­ga­fon for­an jub­len­de fans.

De to har haft de­res ba­ta­l­jer før, og Sol­bak­ken stod der­for hel­ler ik­ke til­ba­ge for Rid­ders­holm, da han ef­ter gårs­da­gens Su­per­liga­sejr over FC Midtjyl­land, blev spurgt, om det nu vir­ke­lig kun­ne va­e­re rig­tig, at nord­man­den ryste­de i buk­ser­ne over ud­sig­ten til en du­el an­sigt til an­sigt med Guld-Glen:

»Be­stemt! Hvis jeg mød­te ham i en ma­erk bag­gård. Det hav­de du og­så gjort. Det er vi al­le ban­ge for,« sva­re­de Sol­bak­ken ka­ekt. Har ik­ke ta­enkt på fi­na­len Men nu er are­na­en alt­så en fod­bold­ba­ne, og her er det trods alt så som så med fryg­ten.

»Nej, dér er jeg ik­ke så ban­ge,« lod FCK-tra­e­ne­ren for­stå.

Hvor­dan han og hans mand­skab skal und­gå at bli­ve den lil­le i po­kal­dy­sten mod Glen Rid­ders­holms AGF. kun­ne han ik­ke sva­re på. Af en sim­pel år­sag:

»Jeg har ik­ke ta­enkt et se­kund på po­kal­fi­na­len. Jeg får en report fra la­e­ge­sta­ben se­ne­re, og så må vi se.«

FC Kø­ben­havn har hidtil i sa­e­so­nen brugt po­kal­tur­ne­rin­gen til at gi­ve flere mar­gi­nal­spil­le­re mi­nut­ter i be­ne­ne, og selv­om hol­det mod FC Midtjyl­land i gårs­da­gens su­per­liga­kamp til ti­der pra­este­re­de perfekt, hol­der Stå­le Sol­bak­ken fast i den stra­te­gi:

»At der kom­me aen­drin­ger, er 100 pro­cent sik­kert. Vi gør, som vi har gjort he­le ti­den i po­kal­tur­ne­rin­gen, men jeg ved ik­ke, hvor vi aen­drer på hol­det.«

FC Kø­ben­havn kan i øv­rigt gå til po­kal­fi­na­len med vis­he­den, om at mester­ska­bet end­nu en gang er på sik­ker kurs mod ho­ved­sta­den. Med sej­ren over FC Midtjyl­land ser Sol­bak­ken kun en kon­kur­rent til­ba­ge: Søn­derjy­ske.

»De er han. klart far­ligst,« si­ger Jeg har ik­ke ta­enkt et se­kund på po­kal­fi­na­len

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.