Når lø­vens po­te kla­sker

BT - - ALKA SUPERLIGA -

KORT FORTALT SÅ vi i af­tes i Par­ken et FC Kø­ben­havn-hold, der de­mon­stre­re­de de­res magt mod førsteud­for­drer­ne til mester­ska­bet, ja mod de for­sva­ren­de me­stre­ne.

Jeg sy­nes, at det var en re­gu­la­er de­tro­ni­se­ring.

Og mens jeg sad og så op­gø­ret mel­lem de to hold, fik jeg et bil­le­de på net­hin­den, som jeg ik­ke kun­ne slip­pe igen.

Det var bil­le­det af FCK som de sto­re, ja som lø­ver­ne, hvor der så kom­mer de her dum­me sja­ka­ler fra sa­van­nen, der og­så vil ha­ve de­res plads, og som vil for­sø­ge at ero­bre byt­tet fra

de sto­re.

MEN JEG SKAL love for, at lø­ver­ne lyn­hur­tigt med to mål klap­pe­de til de små.

Det var en mar­ke­ring af de ty­de­li­ge, at der ik­ke skul­le va­e­re no­get at kom­me ef­ter i Par­ken.

FCM skul­le ha­ve en over nak­ken, og de fik en over nak­ken med to hur­ti­ge mål, men rej­ste al­li­ge­vel ho­ve­d­et og kom til­ba­ge ef­ter en hård halv­leg. Men hver gang kom lø­ve­po­ten ba­re til­ba­ge.

Kam­pen blev på den må­de for mig et me­get godt bil­le­de på de se­ne­re års sto­re bil­le­de af for­hol­det mel­lem FCK og FC Midtjyl­land.

Der er ba­re nog­le, der er sa­van­nens kon­ger, men det aen­drer jo ik­ke ved, at der kom­mer nog­le og ud­for­drer, når lø­ven er svag og uop­ma­er­k­som, og som ta­ger sin del af byt­tet i de si­tu­a­tio­ner.

Det har FC Midtjyl­land me­get dyg­tigt gjort - ik­ke mindst i sid­ste sa­e­son, og det er det sam­me bil­le­de, vi ser i Eng­land, hvor Lei­ce­ster ud­nyt­ter blot­tel­ser­ne hos de sto­re. Når de sta­er­ke vi­ser svag­heds­tegn, må man slå til. DET ER ET po­si­tivt ka­rak­te­ri­sti­kum, at man kan gri­be byt­tet, når det er in­den for ra­ek­ke­vid­de. Den ev­ne vi­ste FC Midtjyl­land sid­ste år, og de vi­ste den og­så i glimt i kam­pen i af­tes, men det rak­te ba­re ik­ke. Den sta­er­ke var vå­gen og til­ba­ge.

Og på den må­de kom den­ne kamp for mig og­så til i no­gen grad at sym­bo­li­se­re hel­he­den i liga­en. Ja, man kan godt by­de sig til ind imel­lem, og ja der er mu­lig­he­der rundt­om­kring, men FCK er de stør­ste og de sta­er­ke­ste og de ri­ge­ste, og hvis de for­val­ter de­res stor­hed or­dent­ligt, bør det ba­re va­e­re så­dan, at FCK er bedst.

De har de bed­ste for­ud­sa­et­nin­ger og den bed­ste øko­no­mi. Spil­ler de op til de­res for­ud­sa­et­nin­ger, skal de vin­de. Det ta­ger de og­så på sig, og det tje­ner til de­res ae­re.

Det kan vir­ke ar­ro­gant, men al­ter­na­ti­vet hav­de va­e­ret, at de var kruk­ke­de. De ta­ger de­res stor­hed på sig. OG SÅ ER spørgs­må­let, om de kan le­ve­re til de for­vent­nin­ger, der be­ret­ti­get er til dem. Det sy­nes jeg fak­tisk, at de gjor­de i går.

Vi så i mø­det mel­lem FCK og FCM i går de bed­ste mod de na­est­bed­ste. Den er ik­ke me­get la­en­ge­re.

Og hvis FC Midtjyl­land ta­ger fra For mig sym­bo­li­se­rer den­ne kamp i no­gen grad hel­he­den i liga­en. Ja, man kan godt by­de sig til ind imel­lem, og ja der er mu­lig­he­der rundt­om­kring, men FCK er de stør­ste og de sta­er­ke­ste og de ri­ge­ste, og hvis de for­val­ter de­res stor­hed or­dent­ligt, bør det ba­re va­e­re så­dan, at FCK er bedst. De har de bed­ste for­ud­sa­et­nin­ger og den bed­ste øko­no­mi. Spil­ler de op til de­res for­ud­sa­et­nin­ger, skal de vin­de. Det ta­ger de og­så på sig, og det tje­ner til de­res ae­re Kø­ben­havn med tan­ker om, hvor­vidt den trup, man har nu, kan ud­for­dre FCK, er sva­ret jo umid­del­bart nej. De bed fra sig, men det var ik­ke godt nok. Og på na­er Novak hav­de de de­res bed­ste folk i spil, så der blev be­stemt ud­stil­let en for­skel.

Men for FCM me­ner jeg sta­dig, at der er an­dre ting i sa­e­so­nen, der må va­e­re me­re be­kym­ren­de end li­ge den­ne kamp, for man kan godt ta­be til FCK uden på den lan­ge stra­ek­ning at va­e­re chan­ce­løs mod dem. Men FCMs pro­blem har va­e­ret, at man ik­ke har vist sig uover­vin­de­lig mod de an­dre, og ne­der­la­get i Søn­derjy­ske, hvor man før­te 2-0, men tab­te 2-3, var i mi­ne øj­ne va­er­re end at ta­be i Par­ken. JEG SKAL BRU­GE et par ord på Tho­mas Dela­ney, der igen i af­tes var for­mi­da­bel.

Hvis vi fløjte­de sa­e­so­nen af nu, skul­le Dela­ney kå­res til årets spil­ler. Han har va­e­ret vildt sta­bil og en ka­rak­ter på FCKs hold - ik­ke ale­ne med sit spil, men og­så med sit va­e­sen.

Han do­mi­ne­rer og af­gør kam­pe­ne. Han er ef­ter min me­ning – så­dan lidt flot sagt – hen­tet ud af ide­er­nes ver­den som 8er. Han spil­ler beg­ge ve­je, fra boks til boks. Han ero­brer, han as­si­ste­rer og han sco­rer. Det er det, man ger­ne vil ha­ve fra en 8er.

Han er en flot le­der på det, der i af­tes klart vi­ste sig som liga­ens bed­ste mand­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.