Mp­dag

BT - - ALKA SUPERLIGA -

tions­bold. Jo bed­re ba­ner­ne bli­ver, jo nem­me­re er det at spil­le med ét

si­ger AaB-tra­e­ne­ren. Ynd­lings­mod­stan­der Når det nu endelig skal va­e­re, er det da og­så sva­ert at fo­re­stil­le sig en bed­re 1. maj-mod­stan­der for nord­jy­der­ne end Brønd­by. Selv om ude­hol­det, der var uden Tho­mas Ka­h­len­berg, in­den kam­pen slog et smut for­bi net­op Kil­de­par­ken for at su­ge lidt kamp­gejst til sig, hjalp det ik­ke på hol­dets elen­di­ge sta­ti­stik mod nord­jy­der­ne i den­ne sa­e­son.

I tre kam­pe har AaB nu få­et ni po­int med en sam­let målsco­re på 9-1 – blandt an­det på grund af kamp­gej­sten, der kom­mer, når de blå-gu­le er mod­stan­de­ren.

»Det er tra­di­tions­ma­es­sigt et op­gør, som brin­ger stem­ning på la­eg­ter­ne og lidt ek­stra spaending. Det be­gyn­der jo al­le­re­de nat­ten til kamp­da­gen mel­lem fan­se­ne. Der er lagt op til no­get, og der er en spe­ci­el stem­ning. Det kan jeg og­så ma­er­ke på spil­ler­ne. De vil ger­ne ud og vi­se no­get,« si­ger Lars Søn­der­gaard om kam­pe­ne mod klub­ben fra den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn.

Me­re tør er kon­sta­te­rin­gen fra hans ta­ben­de tra­e­n­er­kol­le­ga, Auri Ska­ba­li­us.

»I dag har vi en dår­lig dag he­le vej­en rundt,« si­ger Brønd­by-tra­e­ne­ren.

Pr. 1. maj pe­ger pi­len pe­ger én vej for AaB – og en an­den for de blågu­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.