Su­per­liga­ens rø­de reb

BT - - ALKA SUPERLIGA -

SUPERLIGAEN, SOM VI ken­der den, syn­ger på sid­ste vers. Om ba­re en må­ned er det slut med 12 hold, slut med 33 kam­pe og slut med ska­e­ve spil­le­pla­ner, hvor det ene hold har flere hjem­me­kam­pe end det an­det. Der­ef­ter står den på 14 mand­ska­ber, 26 run­ders grund­spil og et slut­spil om bå­de mester­skab og nedryk­ning. De seks øver­ste skal ka­em­pe om guld og me­dal­jer, mens de sid­ste ot­te skal slås om at hol­de 1. di­vi­sion så langt fra li­vet som over­ho­ve­det mu­ligt.

Om en må­ned ken­der vi de 14 hold. Ho­bro ryk­ker ud og er­stat­tes af Lyng­by, AC Hor­sens og et tred­je end­nu ukendt mand­skab. Så­dan ser bil­le­det ud net­op nu. Jeg kom­mer ik­ke til at sav­ne Superligaen, som vi ken­der den. Der er brug for ud­luft­ning og gen­nem­tra­ek, og det kan den nye struk­tur for­hå­bent­lig bi­dra­ge til at le­ve­re lidt af. FOR NOG­LE UGER si­den skrev vi her i spal­ter­ne om, hvor­dan man­ge af klub­ber­ne al­le­re­de nu er ved at gea­re sig til den kom­men­de sa­e­son. Isa­er de man­ge klub­ber, der står i skel­let mel­lem mester­skabs- og nedryk­nings­spil, vil in­ve­ste­re og kø­be ind for at bli­ve en del af det go­de sel­skab.

Det vil de, for­di der på di­rek­tør­gan­ge­ne i man­ge af lan­dets klub­ber er en for­vent­ning om, at Superligaen po­la­ri­se­res ved den nye struk­turs kom­me. Dem, der klem­mer sig på den rig­ti­ge si­de af dør­man­dens rø­de reb og går i mester­skabs­spil­let fra start, er og­så dem, der luk­kes ind i de kom­men­de man­ge år, ly­der lo­gik­ken.

Så­dan er det, for­di det er i mester­skabs­spil­let, de sto­re penge fra isa­er tv-ind­ta­eg­ter­ne er. De ri­ge vil der­for med ti­den bli­ve ri­ge­re og dan­ne en top seks-lo­ge, der, som vi tid­li­ge­re har set det i Eng­land, vil bli­ve sva­er at bry­de ind i. Dén tan­ke har blandt an­det Es­b­jerg­di­rek­tør Sø­ren Poul­sen luf­tet. Det er i mester­skabs­spil­let, de sto­re penge fra isa­er tvind­ta­eg­ter­ne er. De ri­ge vil der­for med ti­den bli­ve ri­ge­re og dan­ne en top sekslo­ge SELV OM DEN­NE sa­e­son ik­ke en­gang er i hi­sto­ri­ebø­ger­ne end­nu, er det der­for me­re end al­min­de­ligt in­ter­es­sant at se på, hvil­ke klub­ber, der har de bed­ste for­ud­sa­et­nin­ger for at bli­ve en del af det fi­ne sel­skab. For net­op dét kan alt­så va­e­re med til at teg­ne det dan­ske fod­bold­land­skab i man­ge år frem­over.

Mindst ni af de 14 klub­ber i na­e­ste års Su­per­liga vil ha­ve slut­spil­let som er­kla­e­ret mål. De vil må­ske end­da bud­get­te­re med det. Men der er kun plads til seks. Spørgs­må­let er hvem? Jeg har et bud.

FC Kø­ben­havns kom­men­de mester­hold er na­tur­lig­vis selvskrev­ne, og det sam­me bør FC Midtjyl­land va­e­re. De to klub­ber har øko­no­mi­ske mus­k­ler og en struk­tur, der sen­der dem di­rek­te i et mester­skabs­slut­spil. Og­så AaB, der i af­tes le­ge­de kis­pus med Brønd­by, er en klub, der – og­så frem­over – skal va­e­re at fin­de, hvor me­dal­jer­ne for­de­les. Og hel­dig­vis for det. Det er her, nord­jy­der­ne hø­rer hjem­me.

Det er de tre sik­re. For al­le­re­de her bli­ver bil­le­det mud­ret. Brønd­by bur­de hø­re hjem­me i sel­skab med FCK, FCM og AaB, men li­ge nu er de blå-gu­le lidt af en ube­kendt med nedskru­e­de bud­get­ter, uro i kulis­ser­ne og et spørgs­måls­tegn i tra­e­ner­sa­e­det. Al­li­ge­vel har jeg dog en for­vent­ning om, at Tro­els Bech og co. imø­de­kom­mer de re­du­ce­re­de am­bi­tio­ner og bli­ver en del af ’det rig­ti­ge’ slut­spil. Men det er langt­fra sik­kert.

Så er der kun to plad­ser til­ba­ge, og her bur­de den­ne sa­e­sons sen­sa­tions­hold, Søn­derjy­ske, må­ske kom­me ind. Men selv om jeg bur­de vi­de bed­re, va­el­ger jeg at un­der­vur­de­re søn­derjy­der­ne igen. I ste­det ser jeg li­ge nu OB og Ran­ders som klub­ber­ne med de bed­ste mu­lig­he­der. Fyn­bo­er­nes pil pe­ger fremad, og Ran­ders kan trods ’Kel­ler­ga­te’, en ny di­rek­tion og en Co­lin Todd, der na­ep­pe bli­ver i Kronjyl­land la­en­ge, ta­ge den sid­ste plads.

I en Su­per­liga, der gud­ske­lov er rig på over­ra­skel­ser, en­der det na­ep­pe så­dan. Men det er et bud. Li­ge me­get hvad kan vi som be­trag­te­re gla­e­de os til at se klub­ber­ne po­si­tio­ne­re sig i for­hold til et slut­spil. Det vil uden tvivl gi­ve Superligaen et nyt aspekt.

SØ­REN HANGHØJ KRISTENSEN, BTs FODBOLDKOMMENTATOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.