Midtjysk guld-for­del

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NO­GEN FLOT HÅNDBOLDKAMP blev det al­drig. Ja, det var fak­tisk me­re us­kønt, ro­det og fejl­fyldt, end det var så me­get an­det. Og den før­ste DM-fi­na­le mel­lem FC Midtjyl­land og Team Es­b­jerg blev sam­ti­dig end­nu en un­der­streg­ning af, at pra­e­di­ka­tet som ’Ver­dens bed­ste liga’ er enormt mis­vi­sen­de. MEN DET ER de sik­kert li­geg­la­de med i FC Midtjyl­land, der står med en lil­le for­del i kam­pen om DM-tit­len ef­ter en sejr på 20-17 over Es­b­jerg i et in­tenst før­ste op­gør i guld­du­el­len.

Det er i hvert fald min vur­de­ring ud fra bå­de spil­let og re­sul­ta­tet. Det er sva­ert at fo­re­stil­le sig, at tors­da­gens re­tur­kamp bli­ver li­ge så må­l­fat­tig, og der­for må man for­mode, at grund­spilsvin­der­ne fra Es­b­jerg skal vin­de med fi­re mål for at vri­ste DM-tit­len ud af ha­en­der­ne på de for­sva­ren­de me­stre, som rent fak­tisk kun­ne ha­ve vun­det stør­re, hvis de hav­de va­e­ret me­re ef­fek­ti­ve i kam­pens slut­fa­se.

Es­b­jer­gen­ser­ne de­mon­stre­re­de godt nok i se­mi­fi­na­ler­ne, at de har en sta­erk hjem­me­ba­ne, da de vend­te et ne­der­lag på fem mål fra den før­ste kamp til fi­na­lea­van­ce­ment med en over­le­gen og pul­ve­ri­se­ren­de sejr på 31-19 over Team Tvis Holste­bro. Men der er langt me­re ry­grad i de for­sva­ren­de me­stre fra FC Midtjyl­land. Hol­det har vel­sag­tens det hø­je­ste bund­ni­veau i he­le liga­en, og jeg kan ik­ke umid­del­bart få øje på, at FCM-kvin­der­ne skul­le kna­ek­ke sam­men i re­tu­ro­p­gø­ret.

Det ha­en­ger blandt an­det sam­men med det enormt sta­er­ke de­fen­si­ve fun­da­ment, midtjy­der­ne har – hvil­ket de vi­ste i gårs­da­gens op­gør, hvor den nor­malt så spr­ud­len­de Es­b­jerg-of­fen­siv kom til at se me­get tand­løs ud.

De ve­stjy­ske ga­e­ster ev­ne­de slet ik­ke at fin­de de rig­ti­ge løsninger til at åb­ne va­er­ter­nes for­svar – of­te var de fak­tisk ik­ke en­gang i stand til at sa­et­te hin­an­den op til or­dent­li­ge skud. Og fik de endelig sendt bol­den af sted mod må­let, stod en stor­spil­len­de Sa­bi­ne Eng­lert som re­gel i vej­en. DEN DEL MÅ va­ek­ke be­kym­ring hos Es­b­jerg-tra­e­ner Lars Fre­de­rik­sen, der for­ment­lig godt kan hu­ske, at net­op Eng­lert spil­le­de en vi­tal rol­le i sid­ste års fi­na­ler, hvor FCM slog Es­b­jerg med et en­kelt mål over to kam­pe. Men end­nu me­re be­kym­ren­de må det va­e­re for ham, at hans in­di­vi­du­a­li­ster ik­ke var i stand til at sa­et­te et stør­re af­tryk på kam­pen.

Es­b­jergs mand­skab har nem­lig brug for lidt magi fra de­res stjer­ner i de sto­re kam­pe, da de­res kol­lek­ti­ve spil sja­el­dent er sta­er­kt nok i sig selv mod de al­ler­bed­ste hold. Spe­ci­elt må det ha­ve va­e­ret fru­stre­ren­de for Fre­de­rik­sen, at de to hol­la­en­der­ne, og hol­dets to stør­ste stjer­ner, Esta­va­na Pol­man og Lau­ra van der Hei­j­den, var uskar­pe i bå­de af­slut­nin­ger og af­le­ve­rings­spil, og uden de for­ven­te­de bi­drag fra de to var Es­b­jergs an­greb for nemt at neut­ra­li­se­re for FCM-for­sva­ret, der blev knyt­tet for­bil­led­ligt sam­men i midtzo­nen af Sa­bi­ne Ja­cob­sen og Sti­ne Jør­gen­sen.

En an­den for­del for FCM er, at man som hold har no­get af den vin­der­men­ta­li­tet og selv­til­lid, der mang­ler hos så man­ge af kon­kur­ren­ter­ne. Det be­vi­ste spil­ler­ne tid­li­ge­re i den­ne sa­e­son, da de le­ve­re­de et flot co­me­ba­ck i po­kal­fi­na­len mod Vi­borg, hvor de ka­em­pe­de sig til­ba­ge og snup­pe­de tit­len, selv­om de var stort bag­ud kort før tid. Den slags pra­este­rer man kun, hvis man har klas­se og tro på eg­ne ev­ner. Det har FCM, der i år står i hol­dets fjer­de DM­fi­na­le i tra­ek un­der tra­e­ner Hel­le Thom­sen og har stor ru­ti­ne i den slags af­gø­ren­de kam­pe. I 2013 OG 2015 blev det til guld. På tors­dag fin­der vi ud af, hvad ud­fal­det bli­ver i 2016. Det kan i øv­rigt sag­tens kom­me til at af­ha­en­ge af ar­bejds­ind­sat­sen hos Team Es­b­jergs

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.