Tronskif­te

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EN FJER I HATTEN Bad­min­ton­spil­le­ren Vik­tor Axel­sen er eu­ro­pa­me­ster i her­re­sing­le ef­ter en sik­ker fi­na­le­sejr over lands­man­den Jan Ø. Jør­gen­sen på 21-11, 21-16. Det er Axel­sens før­ste in­di­vi­du­el­le EM-ti­tel som se­ni­or. Jan Ø. Jør­gen­sen vandt tit­len i 2014, som var se­ne­ste ud­ga­ve af tur­ne­rin­gen.

Sej­ren gi­ver mod på me­re hos den 22-åri­ge fyn­bo, der al­drig har vun­det en Su­per Se­ri­es-fi­na­le trods seks fi­na­le­op­tra­e­de­ner.

»Jeg hå­ber at kun­ne vin­de en Su­per Se­ri­es-tur­ne­ring ef­ter seks fi­na­ler, og der er det da godt at ha­ve vun­det den­ne her fi­na­le,« sag­de Vik­tor Axel­sen i går til TV2 Sport.

»Der er pres på os beg­ge i så­dan en fi­na­le, og jeg er glad for, hvor­dan jeg hånd­te­re­de det,« til­fø­je­de han.

Axel­sen har skran­tet lidt i EM­tur­ne­rin­gen i fran­ske La Ro­che­sur-Yon, men i fi­na­len mod Jan Ø. Jør­gen­sen spil­le­de den tid­li­ge­re ung­doms­ver­dens­me­ster frem­ra­gen­de.

»Hvis jeg skul­le spil­le op til mit bed­ste i tur­ne­rin­gen, er jeg glad for, at jeg gjor­de det i dag. Det er fedt. Jeg er vir­ke­lig, vir­ke­lig glad. Det er no­get spe­ci­elt at va­e­re eu­ro­pa­me­ster,« lød det fra Vik­tor Axel­sen. Ny før­stesing­le Fra kam­pens be­gyn­del­sen op­byg­ge­de Vik­tor Axel­sen, som for ny­lig ryk­ke­de snert for­bi Jør­gen­sen på ver­dens­rang­li­sten, hur­tigt en fø­ring, som lød på 11-6 ved op­hol­det i før­ste sa­et. Vik­tor Axel­sen fort­sat­te med at ham­re det ene smash ef­ter det an­det ned på Jan Ø. Jør­gen­sen, som slet ik­ke hav­de et mod­tra­ek, og Axel­sen cru­i­se­de sa­et­tet i hus med 21-11.

I an­det sa­et kom Jan Ø. Jør­gen­sen bed­re med og var for­an 5-2, men syv po­int på stri­be send­te den un­ge fyn­bo i front, og det be­gynd­te for al­vor at duf­te af en af­gø­rel­se, da han kom for­an 19-15.

Med stor kold­blo­dig­hed luk­ke­de han sa­et­tet til 21-16 og kun­ne ka­ste sig ned på kna­e­e­ne i ju­bel over sin før­ste EM-ti­tel.

Jan Ø. Jør­gen­sen in­drøm­me­de over for TV2 Sport, at han tab­te til en bed­re mod­stan­der på da­gen.

»Han var for skarp i dag, og jeg fik ik­ke rig­tig sy­ste­met i gang. Jeg fik ik­ke sat min de­fen­siv op, som jeg ger­ne vil­le, og jeg blev for pas­siv.«

Ud over tit­len var der og­så no­get an­det på spil for de to dan­ske­re. Vin­de­ren af kam­pen kun­ne se frem til at va­e­re num­mer fi­re på den kom­men­de ver­dens­rang­li­ste, mens ta­be­ren vil­le ind­ta­ge fem­te­plad­sen. Des­u­den be­ty­der re­sul­ta­tet, at Vik­tor Axel­sen over­ta­ger tjan­sen som før­stesing­le ved det kom­men­de VM for hold fra net­op Jan Ø. Jør­gen­sen.

Der var og­så dansk EM-guld i da­medoub­le, hvor Ca­mil­la Ryt­ter Juhl og Chri­stin­na Pe­der­sen slog hol­la­en­der­ne Eefje Mu­skens og Se­le­na Piek i to sa­et. I mixed doub­le og her­redoub­le var der re­ne dan­ske fi­na­ler, og her vandt hen­holds­vis Jo­a­chim Fis­her og Chri­stin­na Pe­der­sen samt Mads Pie­ter Col­ding og Mads Con­rad-Pe­ter­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.