Pind hæ­ver straf for at bli­ve væk fra dom

BT - - NYHEDER -

Ham­me­ren skal fal­de hur­ti­ge­re og hår­de­re for folk, der bli­ver væk fra rets­mø­der og af­so­ning. Det er ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) og re­sten af blå blok man­dag ble­vet eni­ge om i en delaf­ta­le un­der Respekt­pak­ken.

» Det hand­ler om respek­ten for retsvæ­se­net og pro­ble­met med folk, der ude­bli­ver fra dom­me. Der er 42,7 pro­cent, der i før­ste om­gang ude­bli­ver fra af­so­ning. Det har vi adres­se­ret på for­skel­li­ge må­der, « si­ger mi­ni­ste­ren.

» Blandt an­det ved at hæ­ve mu­lig­he­den for at la­ve ude­bli­vel­ses­dom­me fra tre til seks må­ne­der. Og hvis man gen­tag­ne gan­ge ik­ke mø­der op til af­so­ning, så vil man i an­det til­fæl­de få en straks­af­so­nings­dom, « sag­de Pind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.