Fle­re kva­ler til Ali­ce

BT - - NYHEDER -

STRIDEN FORTSÆTTER Ali­ce Laurid­sen le­je­de sit fe­ri­e­cen­ter i Brøns ved Es­b­jerg ud til asylan­sø­ge­re gen­nem Ud­læn­din­ge­sty rel­sen og fi k om­kost­nings­ful­de ska­der på hu­set. Men striden er langt fra slut. Det for­tæl­ler Ali­ce Laurid­sen nu til BT. » Jeg har ik­ke få­et en kro­ne til at genop­byg­ge mit hus for, « si­ger hun.

Pen­ge Ali­ce Laurid­sen bur­de ha­ve mod­ta­get fra Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen, da le­je­må­let stop­pe­de 11. april, me­ner hun.

Striden er op­stå­et, for­di de 100 asylan­sø­ge­re iføl­ge Ali­ce Laurid­sen la­ve­de om­fat­ten­de hær­værk på fe­ri­e­cen­tret, så det nær­me­de sig uken­de­lig­hed, da det blev le­jet ud gen­nem Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen gen­nem fi re må­ne­der ind­til april i år.

Ali­ce fi k hus ra­se­ret af asylan­sø­ge­re: De tis­se­de på gulv­tæp­per­ne og la­ve­de bål i stu­en

For­lø­bet har re­sul­te­ret i en bit­ter strid med Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen, som me­ner ska­der­ne lø­ber op i om­kring en halv mil­li­on, mens Ali­ce Laurid­sen gen­nem an­dre vur­de­rings­mænd har reg­net sig frem til, at det vil ko­ste hen­de 1.3 mio. kr. at ud­bed­re ska­der­ne.

Og nu må hun bru­ge af si­ne pri­va­te mid­ler og få fa­mi­lie og ven­ner til at hjæl­pe med genop­byg­nin­gen, for­di hun end­nu ik­ke har mod­ta­get no­gen pen­ge fra sty­rel­sen.

» De jok­ker på mig. Det er ik­ke an­det end chi­ka­ne, for­di jeg har brok­ket mig un­der­vejs. Jeg har stå­et her­ne­de med tå­re­ne ren­den­de ned af kin­der­ne og set på, at jeg fi k øde­lagt mit hus. Jeg skul­le ba­re tæn­ke på, at jeg fi k nyt, sag­de Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen, « si­ger Ali­ce Laurid­sen.

Og det kom­mer til at ha­ve al­vor­li­ge øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser for Ali­ce Laurid­sen, da hun ik­ke kan le­je hu­set ud end­nu og an­slår, at hun vil mi­ste 40.000 kro­ner i le­je­ind­tæg­ter oven i re­nin­gen for ska­der­ne, for­di det ik­ke kan le­jes ud.

Hos Ud­læn­din­ge­ty­rel­sen an­er­ken­der man, at der i hvert fald er sket ska­der for en halv mil­li­on. Men li­ge nu har sty­rel­sen ik­ke no­gen kom­men­ta­rer til sa­gen ’ da, der er stil­let fol­ke­tings­spørgs­mål i sa­gen’, og da ’ par­ter­ne sta­dig ik­ke er eni­ge om be­lø­bets stør­rel­se.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.