Pa­tien­ten, der over­le­ve­de

BT - - NYHEDER -

RETSSAG

Før det hav­de Mag­gi Ras­mus­sen egent­lig stå­et til at bli­ve ud­skre­vet igen 1. marts.

Men midt om nat­ten kald­te den dr­ab­stil­tal­te C hjer­te­stop fra hen­des stue.

Tid­li­ge­re har et an­det vid­ne i sa­gen – sy­geple­jer­sken PL, som og­så var på ar­bej­de, mens Mag­gi Ras­mus­sen var ind­lagt – for­talt, at hun hav­de set C stå bø­jet hen over den æl­dre kvin­des seng med to sto­re sprøjter i sin ene hånd.

C har for­kla­ret, at sprøjter­ne ik­ke var til Mag­gi Ras­mus­sen, men til to an­dre pa­tien­ter. Men PL var sik­ker på, at sprøjter­ne var tom­me, da hun så dem i Cs hånd.

Et par mi­nut­ter se­ne­re holdt Mag­gi Ras­mus­sen op med at træk­ke vej­ret. Ved hjælp af en mod­gift lyk­ke­des det i sid­ste øje­blik at genop­li­ve hen­de.

Hver­ken Mag­gi Ras­mus­sen el­ler hen­des bi­stands­ad­vo­kat hav­de lyst til at kom­men­te­re sa­gen yder­li­ge­re til BT ef­ter rets­mø­det.

Selv har den 31- åri­ge sy­geple­jer­ske C næg­tet sig skyl­dig i al­le an­kla­ger si­den sa­gens be­gyn­del­se. I ste­det me­ner hun, at hun kan væ­re et of­fer for ’ ond­s­in­det slad­der’ på af­de­lin­gen. SYGEHUSSAGEN

1. marts sid­ste år blev en nu 31årig sy­geple­jer­ske an­holdt og sig­tet for tre drab og et drabs­for­søg på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, hvor hun ar­bej­de­de.

Dra­bet på 72- åri­ge Ar­ne Her­skov skal væ­re be­gå­et i 2012, mens dra­be­ne på 86- åri­ge An­na Li­se Poul­sen og 66- åri­ge Vig­go Pe­ter­sen iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den ske­te på en nat­te­vagt mel­lem 28. fe­bru­ar og 1. marts sid­ste år.

Drabs­for­sø­get mod den i dag 74- åri­ge Mag­gi Ras­mus­sen fandt iføl­ge an­kla­gen sted på sam­me vagt.

Der­u­d­over er sy­geple­jer­sken til­talt for at ha­ve stjå­let bl. a. mor­fin og sovepi­l­ler af mær­ket Zo­pi­clo­ne fra sin ar­bejds­plads og for at ha­ve gi­vet sin den­gang sy­våri­ge dat­ter sove­me­di­cin af sam­me mær­ke.

Den 31- åri­ge kvin­de næg­ter sig skyl­dig i al­le an­kla­ger.

Fin­der næv­nin­ge og dom­me­re i Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster hen­de skyl­dig i for­hol­de­ne, ri­si­ke­rer hun fængsel på liv­s­tid. / ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.