Næ­sten al­le hel­bre­des for pro­sta­ta­kræft

BT - - SUNDHED -

KRÆFTBEHANDLING Jens Oluf Bruun Pe­der­sen fra Kræf­tens Bekæm­pel­se, der un­der­stre­ger, at be­hand­lin­gen der­for er me­re skån­som, me­re præ­cis og me­re ef­fek­tiv. Fær­re bi­virk­nin­ger » Må­let er, ud­over hel­bre­del­se, at pa­tien­ten i sid­ste en­de får fær­re bi­virk­nin­ger af be­hand­lin­gen, « si­ger han og for­kla­rer, at behandling af pro­sta­ta­kræft er for­bun­det med bi­virk­nin­ger som im­po­tens og urin­vejspro­ble­mer.

Den ef­fek­ti­ve be­hand­lings­me­to­de re­sul­te­rer og­så i mar­kant fær­re ho­spi­tals­be­søg, da an­tal­let af ho­spi­tals­be­søg for en pa­tient kan skæ­res ned fra 44 be­hand­lin­ger til ba­re 5 be­hand­lin­ger.

Iføl­ge Jens Oluf Bruun Pe­der­sen har en til­sva­ren­de behandling med ste­reo­tak­tisk al­le­re­de kørt i nog­le år på de stør­re af­de­lin­ger i Dan­mark.

» Det er et stort tek­nisk se­tup. Så det kø­rer al­le de ste­der, hvor man be­her­sker det, « si­ger han.

Her kan be­hand­lin­gen væ­re helt på høj­de med en vel­lyk­ket ope­ra­tion, og det er der­for en af de mu­lig­he­der for behandling, som man, som pa­tient, kan få til­budt. I det he­le ta­get er man i Dan­mark med helt frem­me, når det kom­mer til strå­le­be­hand­ling.

» Så man kan væ­re sik­ker på at få til­budt den mest mo­der­ne strå­le­be­hand­ling, « si­ger Jens Oluf Bruun Pe­der­sen. Det er et stort tek­nisk set- up. Så det kø­rer al­le de ste­der, hvor man be­her­sker det

Den val­nød­de- lig­nen­de prostata/ blæ­re­halskir­tel, der pro­du­ce­rer sæd, sid­der li­ge un­der urin­blæ­ren og om­kran­ser urin­rø­ret hos mænd. Pro­sta­ta­kræft er den hyp­pig­ste kræft­form hos mænd - 4.200 mænd får hvert år stil­let di­ag­no­sen. An­tal­let af nye til­fæl­de har væ­ret kraf­tigt sti­gen­de gen­nem 70 år. Læ­ger­ne fø­ler med en fin­ger ef­ter, om der er øm­hed på prostata. Det kan nem­lig be­ty­de kræft. vok­ser nor­malt me­get lang­somt og kræ­ver må­ske in­gen el­ler me­get lidt behandling. Men no­get kræft kan væ­re ag­gres­siv og spre­de sig hur­tigt. for, at en mand ud­vik­ler kræft i prostata er me­re end for­doblet, hvis to fa­mi­lie­med­lem­mer ( f. eks. far el­ler bror) har syg­dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.