46 har for­søgt at gå til Sve­ri­ge gen­nem tun­nel

BT - - NYHEDER -

Selv om det er ulov­ligt, har mindst 46 per­so­ner for­søgt at pas­se­re Øre­sundstun­nel­len til fods mod Sve­ri­ge, si­den svensk id- kon­trol blev ind­ført 4. ja­nu­ar på græn­sen mod Dan­mark. Det frem­går af et svar til Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg fra ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V).

» I for­bin­del­se med Sve­ri­ges in­ten­si­ve­ring af græn­se­kon­trol og ind­før­sel af trans­por­tøransvar (...) har Kø­ben­havns Po­li­ti imid­ler­tid kon­sta­te­ret en ræk­ke til­fæl­de, hvor per­so­ner har for­søgt at pas­se­re Øre­sundstun­nel­len til fods, « skri­ver mi­ni­ste­ri­et på veg­ne af mi­ni­ste­ren.

På grund af om­fan­get er der ble­vet op­sat skil­te ved tun­nel­rø­ret for bå­de jer­n­ba­ne og mo­tor­vej, hvor der står, at pas­sa­ge ik­ke er til­ladt, og at det er for­bun­det med livs­fa­re.

Des­u­den er der etab­le­ret en så­kaldt spo­tvagt ved po­r­tal­byg­nin­gen på Pe­ber­hol­men, som alar­me­rer, hvis en fod­gæn­ger kryd­ser vej­en.

Græn­se­kon­trol­len mel­lem Dan­mark og Sve­ri­ge blev i sid­ste må­ned for­læn­get til 8. maj. Den blev ind­ført i novem­ber sid­ste år, og i Skå­ne ud­fø­res den ved Hyl­lie Sta­tion.

/ ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.