Ja, vel­færd fi ndes kun med et stærkt for­svar Nej, vo­res sik­ker­hed er sik­ret af al­li­e­re­de

BT - - DEBAT - MARIE KRARUP For­svarsord­fø­rer, Dansk Fol­ke­par­ti MARTIN LIDEGAARD For­svarsord­fø­rer, De Ra­di­ka­le

for få pen­ge på for­sva­ret, og det har Dansk Fol­ke­par­ti ment i rig­tig man­ge år. Det er vig­tigt, at vi bru­ger fl ere pen­ge på det, for­di vi li­ge nu har et ned­sat for­svar, og for­di vi har et for­svar, der ik­ke slår til. Vi er nødt til at bru­ge fl ere res­sour­cer på det. Li­ge nu bru­ger vi kun 1,2 pct. af vo­res BNP på for­sva­ret, men vi har fak­tisk lo­vet Na­to at bru­ge he­le 2 pct. Vi skal sim­pelt­hen til at kom­me i gang.

VI BRU­GER ALT

for for­sva­ret, så skal man skrue ned har et stærkt for­svar i Dan­mark, så kan for no­get an­det. Re­ge­rin­gen har i for­vej­en hal­ve­ret vi ik­ke på læn­ge­re sigt reg­ne med at fast­hol­de vo­res ud­vik­lings­bi­stan­den, så det blø­der vir­ke­lig. Det skas­u­veræ­ni­tet og vo­res fri­hed, der og­så gi­ver os mu­der bå­de de kon­fl ikt­fore­byg­gen­de ind­sat­ser i ver­den, lig­hed for at bru­ge pen­ge på vel­færd. Uden for­svar, det går ud­over fat­ti­ge fl ygt­nin­ge og nær­om­rå­der­ne, in­gen vel­færd. Det hæn­ger sam­men og det ska­der og­så dan­ske in­ter­es­ser. på den må­de, at hvis vi ik­ke er i stand Det er ik­ke Det er helt skævt, hvis man bli­ver ved til at ha­ve et frit land, hvor vi selv kan med at skrue ned her sam­ti­digt med,

okay at la­de be­stem­me, hvad vi ger­ne vil bru­ge at man vil skrue op for for­sva­ret. vo­res res­sour­cer på, så kan vi hel­ler ame­ri­ka­ner­ne ik­ke ha­ve en vel­færds­stat, hvor vi selv

træk­ke he­le væl­ger at bru­ge pen­ge på det ene og det an­det. Hvis vi skal ha­ve vel­færd, så læs­set for Eu­ro­pa kræ­ver det, at vi selv kan be­stem­me. Men for at vi selv kan be­stem­me, så skal vi fast­hol­de vo­res su­veræ­ni­tet, og for at kun­ne fast­hol­de det, så kræ­ver det et stærkt for­svar.

HVIS VI IK­KE

2,7 mil­li­ar­der kro­ner om året. Der er man­ge, der læn­ge har sagt, at vi bru­ger for få pen­ge. Selv­føl­ge­lig har for­sva­ret sagt det, men og­så De Kon­ser­va­ti­ve, Na­to og Oba­ma. Det er ik­ke okay at la­de ame­ri­ka­ner­ne træk­ke he­le læs­set for Eu­ro­pa.

FOR­SVA­RET BLI­VER BESKÅRET

stærkt for­svar, og det skal vi fort­sat ha­ve, men der er ik­ke be­hov for at put­te fl ere pen­ge i det. Ud­for­drin­gen er ik­ke, om vi er stær­ke nok mi­li­tært, men at vi skal kun­ne und­gå og fore­byg­ge kon­fl ik­ter, før de op­står. Vi bru­ger i for­vej­en over 20 mia. kro­ner år­ligt på for­sva­ret, og vi bi­dra­ger helt på ni­veau med gen­nem­snit­tet i Na­to.

VI HAR ET SKRUER MAN OP

DANSK FOL­KE­PAR­TI LE­VER i en an­den tidsal­der. Det er tu­sind år si­den, at Dan­mark kun­ne for­sva­re si­ne græn­ser ale­ne, og vi har al­tid væ­ret afh æn­gi­ge af al­li­an­cer. Dan­mark kan ik­ke ga­ran­te­re sin egen sik­ker­hed, og det skal vi hel­ler ik­ke kun­ne. Men vi skal sør­ge for at væ­re med­lem af Na­to, der kan. Jeg si­ger ik­ke, vi skal skæ­re på for­sva­ret. Vi kan hel­ler ik­ke skæ­re de kom­men­de fem år, som vi har gjort de se­ne­ste fem år. Men når vi bru­ger 1,2 pct. af vo­res BNP, så vok­ser det ab­so­lut­te tal jo år for år, da vo­res BNP vok­ser. For­sva­ret kan godt ud­vik­le sig med en lø­ben­de eff ek­ti­vi­se­ring, uden at det går ud­over vo­res sik­ker­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.