Kom, maj, du sø­de mo­tions­mil­de

BT - - DEBAT -

Så kom den en­de­lig. Li­ge til ti­den, på en søn­dag, end­da på sel­ve da­gen: Kom, maj, du sø­de mil­de. Var eft er­hån­den el­lers i tvivl, for­fros­sen ind til knog­ler­ne i aprils ka­len­der­slut­spurt, men det ske­te igen. In­tet slår mirak­ler­nes maj som min fo­re­truk­ne må­ned i lan­det højt mod nord, hvor års­ti­der­ne skift er så brat. For­å­rets kom­me, mild­hed, mæl­kebøt­ter og ly­se­grønt håb over land.

PANELET Fri frugt er råd­net som yester­days news. Nu kom­mer vi eft er din fri­tid og men­tale vel­be­fi nden­de…

OG SÅ AL­LI­GE­VEL, for jeg skal åben­bart cyk­le på ar­bej­de he­le må­ne­den, mens de lan­ge ly­se aft ener bæ­rer søvn­løs­he­den i sig. Alt­så, jeg har 245 km på job tre da­ge om ugen, de øv­ri­ge ar­bej­der jeg hjem­me. Så nej, den der maj- pa­ro­le og ind­blan­ding i mit mo­tions­be­hov ram­mer ik­ke li­ge må­l­grup­peplet. Hen­ne i mit pri­vat­liv for­sø­ger jeg på bed­ste be­skub at hol­de mig i no­gen­lun­de form. Har så­gar en cy­kel i sku­ret, men fo­re­træk­ker el­lers løb og i ny og næ et par si­tups som ak­kom­pag­ne­ment. Bru­ger ik­ke no­gen form for on­li­ne- mar­ke­ring af ru­te, ki­lo­me­ter og kal­o­ri­e­for­brug. Sky­der mig ik­ke i ar­men el­ler på so­ci­a­le me­di­er med En­do­mon­do. Men er sik­ker på, at app’en er li­ge på ar­bejds­gi­ver­trap­per­ne i ny for­klæd­ning, så man snart bå­de kan hoo­ke op via Lin­kedIn el­ler in­tra­net di­rek­te til bog­hol­de­ri­et, må­ske end­da skat­te­væ­se­net, så en om­reg­nings­al­go­rit­me ka­ster bå­de bonus og fradrag af sig alt afh æn­gig af sam­let po­intsco­re. JEG HAR NIDSTIRRET pla­ka­ten i kan­ti­nen: ’ Vi cyk­ler til ar­bej­de – 1. til 31. maj 2016’. No­get med at hol­de an­tal­let af sy­ge­da­ge ne­de, pas­se på mil­jø­et og få god mo­tion. Blåstemp­let af cyk­list­for­bund, et hav af kom­mu­ner og ITD, Bran­che­or­ga­ni­sa­tion for den dan­ske god­strans­port, som sponsor, læs­se­vis af præ­miesponso­rer med mid­da­ge, cy­kel­kur­ve og ko­gebø­ger på høj­kant til del­ta­gen­de fi rma­hold. Den mil­de mo­tions­må­ned som ek­semp­lets og hold­fæl­les­ska­bets om­drej­nings­punkt. For i maj cyk­ler vi på ar­bej­de. Sor­ry, pas her­fra, men jeg hol­der fak­tisk igen på de rø­de bøff er, så jeg bi­dra­ger, at I ba­re ved det. AF REN MANGEL på frisk luft , alt det in­den­dør­s­ar­bej­de og da­ge uden tid til mo­tion kan det så kni­be med at fal­de i søvn i maj- Kurt Lassen, Re­ge­rin­gens uden­rigs­gran­sker, Pe­ter Tak­søe- Jen­sen, me­ner ik­ke, at græn­se­kon­trol­len frem­mer Dan­marks in­ter­es­se. Gør den det? og som­mer­tids­ly­sets se­ne skær. Adre­na­li­nens skri­ve­kløe hen un­der mid­nat, sen kamp i fj er­ne­ren fra Eng­land el­ler li­ge­frem glem­me at ak­ti­ve­re iPho­ne- nyhe­dens or­an­ge night shift mo­de, og den er helt gal. Har hyr nok i for­vej­en med at sove, og helt op­pe på Huf­fi ng­ton Post- ni­veau er søvn prok­la­me­ret som den væ­sent­lig­ste me­d­ar­bej­der­va­lu­ta i en tid, hvor vi al­le har alt for travlt og sover alt for lidt. Ja­men, og­så det er der råd for. Og igen, hen­ne i ar­bejds­li­vet, for ej hel­ler søvn er en pri­vatsag. SÅLEDES HAR DONG Ener­gy ud­vik­let en app, som 1.200 an­sat­te iføl­ge dr. dk al­le­re­de har hen­tet. Den rå­der til at sluk­ke for com­pu­ter- og mo­bilskærm i god tid, gi­ver tips til at fal­de i søvn på klok­kes­let og mind­ful­ness- øvel­ser i læ­ne­sto­len. Fri frugt er råd­net som yester­days news. Nu kom­mer vi eft er din fri­tid og men­tale vel­be­fi nden­de, jag­ter dig langt ind i nat­te­søv­nen og li­ge ind­til du våg­ner til et: Dooong.

Nå, men det var den lø­be­tur, jeg kom fra. Solsor­ten syn­ger, en fl yver fl im­rer på den blå him­mel. Maj er min må­ned. Hold nal­ler­ne fra den...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.