Trus­ler­ne mod

BT - - NYHEDER -

UDFORDRINGER Dan­mark skal de næ­ste 10- 15 år navi­ge­re i en ver­den, der er helt an­der­le­des end un­der den kol­de krig. Det skri­ver Dan­marks am­bas­sa­dør i In­di­en, Pe­ter Tak­søe- Jen­sen i en rap­port om Dan­marks uden­rigs­po­li­tik, som stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen bad ham om at la­ve i sep­tem­ber sid­ste år, og som blev præ­sen­te­ret i går.

Der­for me­ner han bl. a. at vi skal bru­ge fl ere pen­ge på for­sva­ret, og sen­de fl ere pen­ge til at hjæl­pe fl ygt­nin­ge i nær­om­rå­der­ne.

» Vo­res for­svar­s­ud­gift er er fal­det si­den den kol­de Krig. Men vi står nu i en ny si­tu­a­tion med be­ty­de­li­ge for­an­drin­ger i Dan­marks og Eu­ro­pas sik­ker­heds­po­li­ti­ske vil­kår, « si­ger Pe­ter Tak­sø Jen­sen.

» Dan­mark er det ene­ste land i Øster­sø­om­rå­det, der ik­ke har re­a­ge­ret på den nye si­tu­a­tion med pla­ner om øge­de for­svar­s­ud­gift er. Og med et fort­sat fald vil det næp­pe væ­re mu­ligt at fast­hol­de Dan­marks nu­væ­ren­de pla­ce­ring blandt de øver­ste i al­li­an­cen i for­hold til at kun­ne le­ve­re bi­drag til Na­tos ker­ne­op­ga­ver. Pri­sen på Dan­marks for­sik­rings­po­li­ce er gå­et op, og der er be­hov for at til­fø­re fl ere res­sour­cer, « si­ger han. ’ Le­der eft er pen­ge­ne’ Idéer­ne bli­ver godt mod­ta­get af re­ge­rings­par­ti­et Ven­stre, selv om uden­rigs­ord­fø­rer Mi­cha­el Aa­strup Jen­sen ik­ke reg­ner med, at vi kan kom­me op på at be­ta­le to pct. af BNP til for­sva­ret, som Tak­sø an­be­fa­ler. Men Pe­ter Tak­søe me­ner, at de nu­væ­ren­de 1,2 pro­cent er for lavt.

» Vi vil ger­ne hø­je­re op. Vi kan ik­ke nå op på to pct. Men vi er i gang med at le­de eft er pen­ge­ne, « si­ger han.

» Ver­den for­an­drer sig vir­ke­lig me­get, og Tak­sø­es rap­port kom­mer med nog­le go­de ind­s­park. For fem år si­den hav­de in­gen gæt­tet på, at vi vil­le ha­ve et så ag­gres­sivt Rusland, at vi vil­le væ­re di­rek­te i kamp med Is­la­misk Stat, og at vi vil­le ha­ve så man­ge asylan­sø­ge­re, som vi har, « si­ger Mi­chel Aa­strup Jen­sen.

Den kon­ser­va­ti­ve uden­rigs­ord­fø­rer Na­ser Kha­der er og­så po­si­tiv:

» Vi skal he­le ti­den eva­lu­e­re, om vi gør det rig­ti­ge uden­rigs­po­li­tisk. Og det er fak­tisk vo­res po­li­tik, at for­sva­ret skal op på to pct. på et tids­punkt. Jeg tror, der er rå­de­rum til at fi nde pen­ge­ne over 10- 15 år. Det er og­så en god idé at bru­ge fl ere pen­ge i nær­om­rå­der­ne, for der kan man jo få me­get me­re for pen­ge­ne end i Dan­mark, « si­ger han. Be­folk­nings­eks­plo­sion Tak­søs rap­port be­skri­ver, hvor­dan Dan­mark er ud­for­dret af vold­som usta­bi­li­tet li­ge rundt om hjør­net i Rusland i øst og Mel­le­mø­sten i syd samt en hi­sto­risk fol­ke­van­dring fra Nord­afri­ka. Ver­den ryk­ker sig og­så be­folk­nings­mæs­sigt. Ver­dens be­folk­ning vil nå ca. 8,5 mia. i 2030, og Asi­ens be­folk­ning vil væ­re knap syv gan­ge så stor som Eu­ro­pas. In­di­en vil over­ha­le Ki­na som ver­dens fol­ke­ri­ge­ste na­tion. Afri­ka vil vok­se med om­kring 40 pro­cent til ca. 1,4 mia. men­ne­sker i 2030. Ale­ne Ni­ge­ria vil de næ­ste 15 år op­le­ve en be­folk­nings­vækst sva­ren­de til he­le Tys­klands be­folk­ning. Omvendt vil den eu­ro­pæ­i­ske be­folk­ning op­le­ve et na­tur­ligt fald på ca. 5 mil­li­o­ner.

I bok­se­ne kan du læ­se me­re om ud­for­drin­ger­ne, og Pe­ter Tak­sø­eJen­sen bud på, hvor­dan vi ta­ck­ler dem. TIRSDAG 3. MAJ 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.