Sie­mens fik ros mens ar­bej­der­ne blev sy­ge

BT - - NYHEDER -

ARBEJDSMILJØ Man­dag 15. ok­to­ber 2012 fik Sie­mens Wind Power i Aal­borg en så­kaldt kro­nes­miley. Og eli­tes­miley­en gæl­der sta­dig hos vind­møl­le­gi­gan­ten på As­sens­vej i Aal­borg Øst. I knap fi­re år har fa­brik­ken, der pro­du­ce­rer vin­ger til vind­møl­ler, bry­stet sig af et an­er­kendt ar­bejds­mil­jø­cer­ti­fi­kat, imens mindst 64 an­sat­te har få­et ast­ma, byl­der, ek­sem og an­dre al­vor­li­ge kro­ni­ske syg­dom­me. Det skri­ver Avi­sen. dk. Sie­mens Wind Power er blot en af i alt 3.944 dan­ske virk­som­he­der, der for øje­blik­ket har en kro­nes­miley, der vi­ser, at at man har gjort en ek­stra­or­di­nær ind­sats for at sik­re en høj ar­bejds­mil­jø­stan­dard.

Og når man har en kro­nes­miley får man ik­ke uan­meld­te be­søg af Ar­bejds­til­sy­net. Cer­ti­fi­ka­tet for et godt arbejdsmiljø ud­ste­des af et pri­vat fir­ma, der og­så bag­ef­ter har op­ga­ven med at sik­re, at virk­som­he­den fort­sat gør sig fortjent til sin eli­tes­miley.

Ar­bejds­mil­jø­for­sker på Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet, DTU, Kå­re Hen­drik­sen, kal­der det helt for­kert, at dan­ske virk­som­he­der, der er cer­ti­fi­ce­ret med en kro­nes­miley, slip­per for til­syn fra Ar­bejds­til­sy­net.

» Igen­nem he­le den pe­ri­o­de, hvor Sie­mens Wind Power har haft en kro­nes­miley, har gæl­den­de lov­giv­ning på ar­bejds­mil­jø­om­rå­det ik­ke væ­ret over­holdt, « si­ger han til Avi­sen. dk.

Kå­re Hen­drik­sen for­sker i dag mest i grøn­land­ske for­hold, men har tid­li­ge­re for­sket i ar­bejds­mil­jø­cer­ti­fi­ce­ring som til­sy­nes­red­skab. In­gen til­lid læn­ge­re I 3F har Ul­la Sø­ren­sen, der er an­svar­lig for for­bun­dets ar­bejds­mil­jøpo­li­tik, mi­stet til­li­den til smiley­ord­nin­gen.

» Jeg har in­gen til­lid til kro- nes­miley­en me­re. At ud­sty­re en virk­som­hed med en eli­tes­miley er et øje­bliks­bil­le­de, og det er van­vid og me­get be­kym­ren­de, at en så stor virk­som­hed som Sie­mens så kon­se­kvent har brudt ar­bejds- Kan vi over­ho­ve­det bru­ge kro­nes­mileys til no­get som helst, når der kom­mer gro­te­ske over­træ­del­ser af ar­bejds­mil­jø­et hos de virk­som­he­der, der har eli­te­sta­tus mil­jø­loven i de år, hvor de har haft kro­nes­miley­en, « si­ger hun til Avi­sen. dk.

i 3F er man ban­ge for, at der fo­re­går til­sva­ren­de lo­vover­træ­del­ser i man­ge an­dre af de knap 4.000 virk­som­he­der med kro­nes­mileys. En un­der­sø­gel­se fra Fag­bla­det 3F i ja­nu­ar 2016 vi­ste således, at to ud af ti virk­som­he­der med kro­nes­mileys lig­ger på top ti- li­sten over flest an­meld­te ar­bejds­ska­der.

» Vi kræ­ver en eva­lu­e­ring af smiley­ord­nin­gen. Kan vi over­ho­ve­det bru­ge kro­nes­mileys til no­get som helst, når der kom­mer gro­te­ske over­træ­del­ser af ar­bejds­mil­jø­et hos de virk­som­he­der, der har eli­te­sta­tus, spør­ger Ul­la Sø­ren­sen.

Ar­bejds­til­sy­net har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re kro­nes­miley- ord­nin­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.