USA vil ta­ge net­tet fra IS

BT - - NYHEDER -

USA/ IS­LA­MISK STAT Vi­deo­er med blo­di­ge hen­ret­tel­ser for åben skærm og ag­gres­siv pro­pa­gan­da på de so­ci­a­le me­di­er er eft er­hån­den ble­vet en fast del af Is­la­misk Stats krigs­fø­rel­se. Den mi­li­tan­te grup­pe har for al­vor ta­get in­ter­net­tet til sig, og net­op der­for pøn­ser ame­ri­ka­ner­ne nu på at ta­ge in­ter­net­tet fra is­la­mi­ster­ne. Ame­ri­ka­ner­ne vil sen­de grup­pen i ’ vir­tu­el iso­la­tion’ og der­med hæm­me sto­re de­le af or­ga­ni­sa­tio­nen. Det si­ger den ame­ri­kan­ske for­svars­mi­ni­ster, Ash Car­ter.

» Må­let er at af­skæ­re IS’ kom­mu­ni­ka­tions­ve­je og kon­trol, af­skæ­re mu­lig­he­den for at fl yt­te pen­ge og af­skæ­re mu­lig­he­den for at tyran­ni­se­re og kon­trol­le­re folk. For­hin­dre grup­pen i at re­k­rut­te­re ek­ster­nt, « si­ger han og til­fø­jer:

» Vi bom­ber dem, og nu ta­ger vi og­så de­res in­ter­net. «

Det er en hem­me­lig­heds­fuld af­de­ling i det ame­ri­kan­ske mi­li­tær, der vil ud­fø­re cy­be­ran­gre­bet mod IS. Af­de­lin­gen hed­der Cy­ber Com­mand ( Cy­bercom) og et an­greb mod IS’ net­værk vil væ­re af­de­lin­gens før­ste sto­re krigs­o­pe­ra­tion, si­ger Ash Car­ter.

Hans pri­mæ­re mi­li­tæ­re rå­d­gi­ver, ge­ne­ral Joe Dun­ford, un­der­stre­ger, at det er alt­af­gø­ren­de at af­skæ­re den ek­stre­me grup­pes kom­mu­ni­ka­tions­ve­je.

» Den over­ord­ne­de virk­ning, vi går eft er, er vir­tu­el iso­la­tion. Og det går hånd i hånd med vo­res fy­si­ske ope­ra­tio­ner på land­jor­den, « si­ger Joe Dun­ford. Cy­be­ran­greb USA lan­ce­re­de i au­gust 2014 en in­ter­na­tio­nal ko­a­li­tion mod IS på et tids­punkt, da grup­pen ha­stigt vandt frem i Irak og Sy­ri­en. Knap to år se­ne­re sid­der IS dog sta­dig på vig­ti­ge by­er som Raqqa i Sy­ri­en og Mo­sul i Sy­ri­en.

Der­for præ­sen­te­re­de Ash Car­ter for ny­lig en ræk­ke til­tag for at øge kam­pen mod grup­pen. Heri­blandt for­sla­get om et om­fat­ten­de cy­be­ran­greb.

Iføl­ge den re­pu­bli­kan­ske se­na­tor Jo­hn McCain, der er for­mand i se­na­tets ko­mité for væb­ne­de styr­ker, er Ash Car­ters for­slag dog slet ik­ke am­bi­tiøst nok.

Jo­hn McCain selv har fo­re­slå­et at dan­ne en in­ter­na­tio­nal styr­ke på 100.000 kamp­trop­per - in­klu­siv ame­ri­ka­ne­re - der skal fravri­ste IS dets ter­ri­to­ri­um.

Og det er Ash Car­ter og­så med på. Han me­ner ba­re ik­ke, at det kan la­de sig gø­re.

» Det vil­le væ­re at fo­re­træk­ke, men på trods af at ha­ve ydet en stor ind­sats, så har jeg ik­ke set no­gen tegn på, at der er no­gen, der er vil­li­ge til det, « si­ger han.

Cy­bercom be­skyt­ter det ame­ri­kan­ske mi­li­tær og en­kel­te pri­vat­per­so­ner mod ha­ck­e­ran­greb. Det er pla­nen, at af­de­lin­gen i 2018 skal ha­ve fl ere end 6000 mi­li­tæ­re og ci­vi­le eks­per­ter an­sat på 133 for­skel­li­ge hold.

I dag ar­bej­der et hold på 65 per­so­ner i Mel­le­mø­sten med cy­be­ro­pe­ra­tio­ner mod IS.

DE SO­CI­A­LE ME­DI­ER VIL FJERNE IS So­ci­a­le me­di­er som Fa­ce­book og 24.271 kon­ti i au­gust 2015 til Twit­ter har på det se­ne­ste in­ten14.300 i marts 2016. si­ve­ret de­res ind­sats for at fj er­ne Når kon­tie­ne bli­ver luk­ket, bli­ver kon­ti, der ud­sen­der pro­pa­gan­da der som oft est op­ret­tet nye for Is­la­misk Stat ( IS). kon­ti næ­sten med det sam­me. Det Si­den sid­ste som­mer er ak­ti­vi­te­ten vur­de­res, at cir­ka 95 pro­cent af på IS- ven­li­ge kon­ti fal­det med 40 kon­tie­ne bli­ver op­ret­tet på ny. pro­cent. Det er et fald fra om­kring

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.