Seks sø­sken­de kan ar­ve Prin­ce- mil­li­ar­der

BT - - NYHEDER -

De ad­vo­ka­ter, der skal op­gø­re døds­bo­et ef­ter Prin­ce, har sta­dig ik­ke fun­det et te­sta­men­te, der kan af­gø­re, hvor­dan su­per­stjer­nen øn­ske­de sin for­mue for­delt ef­ter sin død.

Seks af Prin­ces sø­sken­de el­ler halv­sø­sken­de står op­ført som ar­vin­ger i de rets­do­ku­men­ter, der i går blev ind­gi­vet til en dom­stol i by­en Cha­ska, Min­neso­ta. Her var der en kort hø­ring i sa­gen.

Det er ik­ke en­de­ligt op­gjort, hvad vær­di­en af Prin­ces sam­le­de ejen­dom er, men ale­ne ret­tig­he­der­ne til hans sam­le­de mu­sikpro­duk­tion vur­de­res at ha­ve en vær­di på me­re end en halv mil­li­ard dol­lar ( 3,2 mil­li­ar­der kro­ner).

Ad­vo­ka­ter­ne, der op­gør døds­bo­et, vil fort­sæt­te med at le­de ef­ter et te­sta­men­te, si­ger en af ad­vo­ka­ter­ne, Na­tasha Ro­bert­son, idet man end­nu ik­ke kan ude­luk­ke, at Prin­ce ef­ter­lod sig et. Gift to gan­ge Stjer­nen har væ­ret gift to gan­ge, men beg­ge æg­te­ska­ber er endt i skils­mis­se.

Så vidt vi­des hav­de han in­gen nu­le­ven­de børn, så iføl­ge loven vil hans arv bli­ve for­delt li­ge­ligt mel­lem hans sø­sken­de, hvis der ik­ke fin­des et te­sta­men­te, og hvis an­dre ar­vin­ger el­ler kre­di­to­rer ik­ke mel­der sig, si­ger skat­te­ad­vo­kat Ste­ve Hopkins.

Han til­fø­jer, at jo stør­re en for­mue, der skal for­de­les mel­lem ar­vin­ger, jo stør­re er sand­syn­lig­he­den for, at der vil op­stå ue­nig­hed, som kan ta­ge fle­re år at af­gø­re ved en dom­stol.

Prin­ce blev fun­det død i en ele­va­tor i sit hjem lidt uden for Min­ne­a­po­lis 21. april. Han blev 57 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.