Kul­tur Ade­les op­skrift på suc­ces

BT - - KULTUR -

KONCERT I af­ten ind­ta­ger ver­dens mest po­pu­læ­re san­ge­r­in­de Forum i Kø­ben­havn. I mor­gen gæl­der det Jy­ske Bank Boxen i Her­ning. Den 25- åri­ge Ade­le Laurie Blue Ad­kins fra det nord­li­ge Lon­don er helt uden sam­men­lig­ning den bedst sæl­gen­de mu­si­ker i det­te år­ti. Eks­per­ter spør­ger sig selv: ’ Hvad er hem­me­lig­he­den?’. Spørgs­må­let er, om der over­ho­ve­det er en hem­me­lig­hed. Da Ade­le i ok­to­ber ud­send­te sing­len ’ Hel­lo’ fik You Tu­be me­re travlt end no­gen­sin­de i sin ti- åri­ge hi­sto­rie.

Med godt over en mia. vis­nin­ger er vi­deo­en den mest se­te no­gen­sin­de på You Tu­be. Det tog kun to må­ne­der at nå der­til.

Al­bum­met ’ 25’ har solgt 25 mio. ek­sem­pla­rer - van­vit­tigt man­ge i 2016.

Til­sy­ne­la­den­de kun­ne Ade­le ha­ve ud­sendt en sing­le, hvor hun bræ­ger som et elsko­vs­sygt får med hals­be­tæn­del­se og al­li­ge­vel få­et et hit. Publi­kum hav­de ty­de­lig­vis sav­net Ade­le.

Der fin­des et klas­si­ske prin­cip i show­biz, ’ Lea­ve them wan­ting mo­re’.

Men Ade­les pau­se fra sce­nen ef­ter 2011- tur­néen, der bl. a. brag­te hen­de til Kø­ben­havn, er næp­pe udtænkt på et PR- bu­reau.

Hun er ble­vet mor i mel­lem­ti­den. Har kæm­pet med stem­me­pro­ble­mer, der bl. a. be­tød, at hun måt­te ud­sæt­te en USA- tur­né.

Man­ge bru­ger præ­di­ka­tet ’ na­bo­ens dat­ter’ i for­sø­get på at nær­me sig en for­kla­ring på Ade­les suc­ces. Må­ske er hun tæt­te­re på end som så. Ik­ke som de an­dre stjer­ner Ade­le ér sit publi­kum. Hun er i øjen­høj­de, når hun åbent for­tæl­ler om si­ne per­son­li­ge pro­ble­mer - som sin vægt. Ade­le er en pe­op­le’s per­son.

Hun er ik­ke glans­bil­le­de. Ik­ke uri­me­lig se­xet som Bey­on­cé, hun dan­ser ik­ke rundt på sce­nen, om­gi­vet af dan­se­re i tri­at­lon- form. In­gen hyp­pi­ge tøjskift som La­dy Ga­ga og Ma­don­na.

In­tet sur­re­a­li­stisk fuck- jer- al­le­sam­men- og- ger­ne- mig- med- nu- Ier- i- gang- show som Miley Cyrus. El­ler ned­kø­let pop- cool­ness som Tay­l­or Swift.

In­gen po­stu­le­ret wo­man power el­ler In­gen sel­vi­s­ce­ne­sæt­tel­se. Ade­le er bå­de stærk og sit eget fe­mi­ni­ne selv, og hun står ved si­ne skyg­ger og dæ­mo­ner. ’ Skidt i buk­ser­ne Ved tur­né- pre­mi­e­ren i Bel­fast, Nor­dir­land, i fe­bru­ar for­tal­te Ade­le at hun ’ hav­de sid­det på lo­kum he­le nat­ten og al­li­ge­vel skidt i buk­ser­ne af nervø­si­tet.’

Da hun i 2011 op­t­rå­d­te i Sto­re Ve­ga in­tro­du­ce­re­de hun et num­mer med en hi­sto­rie om en ve­nin­de, der sim­pelt­hen var så ’ f*** ing’ sød, at det var ’ f*** ing’ ir­ri­te­ren­de.

Med­min­dre et mira­kel ind­træf­fer, vil Ade­le stå støt og næ­sten mo­der­ligt fav­nen­de midt på sce­nen i Forum i af­ten og i Jy­ske Bank Boxen i mor­gen. Hun ik­ke ba­re værds­æt­ter, men har brug for den tæt­te kon­takt med sit publi­kum, og har der­for næg­tet at ta­ge på sta­dionro­ck- tur­né, der el­lers kun­ne gi­ve to­tre, må­ske fi­re gan­ge så stor om­sæt­ning som den igang­væ­ren­de.

Ale­ne dét si­ger no­get om hen­des styr­ke. For som pla­de­bran­chen er skru­et sam­men ver­sion 2016, vil­le en Ade­le- tur­né med hen­des be­sked­ne pro­duk­tions­ud­gif­ter kun­ne sæt­te ind­tje­nings­re­kor­der. Det bli­ver uden fru Ad­kins fra Tot­ten­ham.

Hvis der er en hem­me­lig­hed bag Ade­les usæd­van­li­ge suc­ces, er det må­ske, at der ik­ke er no­gen hem­me­lig­hed. Hun er fuld­stæn­dig som os an­dre, smuk og grim og fuld af kon­tra­ster. Og ud­sty­ret med et overjor­disk sang­ta­lent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.