Wieg­horst på træ­n­er­li­sten

BT - - ALKA SUPER LIGA - KLUBMAND

BTS BUD PÅ EN NY BRØNDBY- TRÆNER: Mor­ten Wieg­horst Den tid­li­ge­re Brøndby- spil­ler er med til det sid­ste i op­lø­bet om job­bet. Han pas­ser på man­ge af de kri­te­ri­er, Tro­els Bech har sat op. Et sik­kert valg. Lars Ol­sen Det sam­me gør sig gæl­den­de for den nu­væ­ren­de land­stræ­ner på Færø­er­ne. Han ken­der klub­ben og står for en so­lid til­gang til spil­let. Og vig­tigst af alt har han haft fi n suc­ces i si­ne tid­li­ge­re jobs. En kends­ger­ning ik­ke al­le dan­ske træ­ne­re kan snak­ke ind i. Ron­ny Deila Den nu­væ­ren­de Cel­tic- træner er må­ske lidt af et langskud, men han er fær­dig i klub­ben til som­mer, ken­der Skan­di­navi­en og vil væ­re et per­fekt match. End­nu er der in­gen for­hand­lin­ger iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, men det kan æn­dre sig, når Cel­tic eft er alt at døm­me sik­rer sig mester­ska­bet al­le­re­de i we­e­ken­den. Her­fra vil Deila sam­men med sin agent kig­ge på frem­ti­den. U21- land­stræ­ner, er på den li­ste af ’ to- tre- fi re’ træ­n­er­kan­di­da­ter, Tro­els Bech sta­dig ar­bej­der på, og søn­dag Dansk træner kun­ne Ca­nal 9 af­slø­re, at WiegDeri­mod lig­ner Mor­ten Wieg­horst horst og Brønd­bys sport­s­di­rek­tør et sær­de­les godt bud på en ko­mi sid­ste uge mød­tes i det cen­tra­le men­de Brøndby- træner. Den tid­liKø­ben­havn. ge­re lands­holds­spil­ler, der som spilBrønd­by meld­te for snart uger ler hav­de sin stor­heds­tid i skot­ske si­den ud, at klub­ben fremad vil Cel­tic og un­der Mi­cha­el Laud­rup i ’ vin­de bol­den, kam­pen og til­sku­ne­top Brøndby, er le­dig på mar­ke­er­nes hjer­ter gen­nem et det, eft er han 5. de­cem­ber sid­ste år smit­ten­de og ag­gres­blev fy­ret i AGF på grund af dår­li­ge sivt en­ga­ge­ment på resultater og – skul­le det se­ne­re vi­se ba­nen (...) med et Her skal han som ven af Brønd­bys sig – et an­strengt for­hold til klub­stærkt gen­pres og for­mand del­ta­ge i et kom­merci­elt bens di­rek­tør, Ja­cob Ni­el­sen. løb med høj in­ten­si­ar­ran­ge­ment tet.’før kam­pen, og hans Nu er han så blandt de var­me­ste be­søg gi­ver ik­ke grund til at genopem­ner som træner i Brøndby, be­e­top så­dan vandt Mor­ten ta­ge spe­ku­la­tio­ner­ne, om hvor­vidt kræft er en kil­de, der er helt tæt på Wieg­horst som spil­ler til­sku­er­nes han er et em­ne som ny Brønd­by­be­slut­nings­pro­ces­sen, over for BT. hjer­ter på Brøndby Sta­dion, hvor træner. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er Mor­ten Wieg­horst, der blev han oft e op­t­rå­d­te iført en blo­dig hver­ken han, To­ny Adams el­ler dansk po­kal­vin­der med FC Nord­t­ur­ban. Nu er han blandt kan­no­gen af de an­dre me­re ekso­ti­ske sjæl­land i bå­de 2010 og 2011, in­den di­da­ter­ne til at gø­re det igen træ­ner­nav­ne, der har væ­ret nævnt, han over­lod ch­eft ræ­nerjob­bet til som træner – må­ske uden den si­den Tho­mas Frank i marts sag­de Kas­per Hjul­mand for at bli­ve dansk ma­ka­bre ho­ved­be­klæd­ning. Når Brøndby på man­dag mø­der FC Nord­s­jæl­land, har Jan Bech An­der­sen eft er pla­nen Chel­seaan­fø­rer Jo­hn Ter­ry med sig som gæst i Mi­cha­el Laud­rup Lo­un­ge. sit job op som føl­ge af den så­kald­te Oscar- sag, ak­tu­el­le kan­di­da­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.