Ran­ders er gå­et på træ­nerj­agt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UDSKIFTNING ser i for­bin­del­se med bal­la­den om Jo­nas Bor­ring og Chri­sti­an Kel­ler for uac­cep­tab­le.

Og net­op den sag har alt­så med­vir­ket til, at Ran­ders iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er be­gyndt at son­de­re ter­ræ­net for en ny ch­eft ræ­ner. Di­rek­tør Mi­cha­el Grav­gaard og sport­s­chef Ole Ni­el­sen har igen­nem et styk­ke tid for­hørt sig om, hvil­ke træ­ne­re der er til rå­dig­hed på mar­ke­det og kun­ne væ­re in­ter­es­se­re­de i et job i Ran­ders.

Der­med er det ik­ke sik­kert, at Co­lin Todd er ch­eft ræ­ner i Ran­ders, når næ­ste sæ­son går i gang.

» Vi har en træner, som vi er rig­tig gla­de for, men i den­ne fod­bold­ver­den gi­ves der in­gen ga­ran­ti­er, « si­ger Ran­ders- di­rek­tør Mi­cha­el Grav­gaard.

Co­lin Todd har væ­ret en mar­kant skik­kel­se i for­bin­del­se med he­le sa­gen om, at Chri­sti­an Kel­ler har fun­det sam­men med Jo­nas Bor­rings fra­se­pa­re­re­de ko­ne. Her har Todd blandt an­det sagt, at Kel­ler ik­ke spil­ler for Ran­ders, så læn­ge han er ch­eftræ­ner.

Todd er an­sat på en funk­tio­nær­kon­trakt i Ran­ders, og en even­tu­el op­si­gel­se af den aft ale skal for­bi be­sty­rel­sen i Ran­ders, før den kan god­ken­des. Men det æn­drer ik­ke på, at Ran­ders’ sport­s­li­ge le­del­se er på ud­kig eft er en ny ch­eft ræ­ner. ’ Jeg er sta­dig i ar­bej­de’ » Der er ryg­ter og spe­ku­la­tio­ner, som fl yver rundt. Men ind­til no­get er kon­kret fra klub- ben, kan jeg ik­ke si­ge no­get, for jeg ved ik­ke no­get, « si­ger Co­lin Todd.

» Jeg er sta­dig i ar­bej­de i øje­blik­ket. Når no­get sker, kan du stil­le mig det spørgsmål. Jeg vil ik­ke si­ge no­get. «

Et af de em­ner, som Ran­ders har væ­ret for­bi, er David Ni­el­sen, som li­ge nu er ved at fø­re Lyng­by op i Su­per­liga­en. Mi­cha­el Grav­gaard og David Ni­el­sen ken­der blandt an­det hin­an­den fra ti­den sam­men på Di­scove­ry Networ­ks, og de to har mød­tes.

» Det er rig­tig, at jeg har mød­tes med David, men det var dæ­le­ned­me ik­ke for at ta­le træ­nerjob, « si­ger Mi­cha­el Grav­gaard.

Og det bli­ver næp­pe den tid­li­ge­re bom­ber, som ta­ger ch­eft ræ­nerjob­bet i Ran­ders.

» Jeg kan ik­ke gå og spe­ku­le­re i så­dan no­get. Det bru­ger jeg nul se­kun­der på. Jeg fo­ku­se­rer 1.000 pro­cent på Lyng­by. De har gi­vet mig chan­cen, og når vi ryk­ker op i Su­per­liga­en, er det vig­tigt for mig at slå fast, at det bli­ver med mig som ch­eft ræ­ner, « si­ger David Ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.