Mod­sæt­nin

BT - - ALKA SUPER LIGA - DEN SPANSKE DU­EL

Det er to af ver­dens mest ka­ris­ma­ti­ske træ­ne­re, der i aft en skal af­gø­re, hvem som en­der i Cham­pions Le­ague- fi na­len. Gu­ar­di­o­la Die­go Si­meo­ne har et godt u til Mün­chen, hvor hans At­let Pep Gu­ar­di­o­las Bay­ern- man kamp end­te 1- 0 til At­léti­co M cis no­get af det, som de to træn

At­léti­co Madrids vild­skab chens iver eft er at sæt­te sig p trol­le­re kam­pen der­fra. Det li­ge fi lo­so­fi er, men og­så to træ vin­der­vil­je, at det til ti­der kam » Kan han få syv? Jeg faldt i we­e­ken­den over et gamm fra for 10 år si­den, hvor Si­meo­ne for­tal­te om, da han gam­mel og var bold­dreng for Ve­lez i en kamp mod B gjor­de han præ­cis det, som han gjor­de for At­léti­co m Han blev bort­vist for at ka­ste bol­den på ba­nen. Det fo Si­meo­ne. Han vil vin­de for en­hver pris. Al­le kneb gæl

» Han er ver­dens bed­ste de­fen­si­ve træner. Der er ik­ke no­gen, som kan må­le sig med ham. At­léti­co er det hold i ver­den, som er bedst til at kon­trol­le­re kam­pen uden bold. De be­hø­ver ik­ke at ha­ve bol­den for at fø­le sig i kon­trol. For­svarsta­len­tet Lucas har for­talt, at man som for­sva­rer blev set lidt skævt til, hvis man vil­le fø­re bol­den frem. I At­léti­co Madrid skal en for­svars­spil­ler ’ ba­re’ for­sva­re. « » Der har væ­ret spil­le­re, som ik­ke har slå­et til. Ja­ck­son Mar­ti­nez er det bed­ste ek­sem­pel. Men der har ik­ke væ­ret stor kri­tik af Si­meo­ne. I den sam­men­hæng er Tor­res’ til­ba­ge­komst spæn­den­de. Han hav­de det svært i lang tid, men der har al­drig væ­ret an­ty dning af uro mel­lem de to. På den må­de vir­ker det me­get hel­støbt. Det er me­get æg­te. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.