Vin­der­vil­je:

BT - - ALKA SUPER LIGA -

Bi­s­choff s dom: » Der er Si­meo­ne en sek­ser, og spørgs­må­let er, om Gu er vel ik­ke no­gen, der bru­ger me­re tid på fod­bold en så me­get tid på at sæt­te sig ind i mod­stan­ders sty rke en ana­ly­tisk vin­der­vil­je, hvor Si­meo­ne har den dy­risk det der­for, han brænd­te lidt ud i Bar­ce­lo­na. Gu­ar­di­o­la på træ­nings­ba­nen. «

Glin­va­ds dom:

» Han kan ik­ke ba­re mo­ti­ve­re 11 spil­le­re, men et helt Si­meo­ne har så van­vit­tig me­get ud­strå­ling. Han form de her spil­le­re, som er sto­re pro­fi ler, til at ar­bej­de så hårdt. Se på Gri­ez­mann - At­léti­cos stør­ste stjer­ne. Hv der skal for­sva­re, så går han ba­re ned på kan­ten. Ha ek­stremt stærk i om­klæd­nings­rum­met. Han får al­le ind på sit pro­jekt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.