Nger mø­des

BT - - ALKA SUPER LIGA -

ud­gangs­punkt med ti­co- dren­ge mø­der nd­skab. Den før­ste Madrid og vi­ste præ­ne­re er så go­de til. b og Bay­ern Mün­på bol­den og ko­ner to vidt for­ske­læ­ne­re med så me­get mmer over. uar­di­o­la og­så er det. Der d Gu­ar­di­o­la. Han bru­ger er og svag­he­der. Han har ke vin­der­vil­je. Må­ske er a er jo nær­mest ma­nisk Si­meo­ne melt in­ter­view var 11 år Bo­ca. Den­gang od Ma­la­ga. or­tæl­ler alt om der. « Gu­ar­di­o­la re mo­ti­va­re godt på. - de­len er 60å. Sam­men­ti­er, ud­strå­ler nse­ne. « Si­meo­ne t sta­dion. mår at få å van­vit­tigt is de i pe­rion må væ­re til at kø­be Men hvor for­skel­li­ge er de to træ­ne­re, og hvem er bedst in­den for de for­skel­li­ge gen­rer? Di­scove­ry Networ­ks’ Mik­kel Bi­s­choff vur­de­rer Pep Gu­ar­di­o­la, og hans kol­le­ga, Mor­ten Glin­vad, går un­der hu­den på Die­go Si­meo­ne.

Mik­kel Bi­s­choff vur­de­rer kun Pep Gu­ar­di­o­la, og Mor­ten Glin­vad vur­de­rer kun Die­go Si­meo­ne. De skal gi­ve en til seks bol­de, hvor seks bol­de er bedst. Gu­ar­di­o­la Gu­ar­di­o­la g Pedro, som han tog fra B- hol­det – og få år an fi k Mes­si for­løst til al­le­rø­ver­ste hyl­de, og ar­di­o­la. Med Gu­ar­di­o­la kan man si­ge det n og­så væ­re at bru­ge spil­le­re på for­skel­li­ge for spil­le­re. Han gi­ver un­ge chan­cen, men ser ye po­si­tio­ner. « Si­meo­ne de­fen­si­ve spil­le­re, men ik­ke al­tid li­ge god til m de spil­ler med i for­sva­ret, så gør de det ble­mer i an­dre klub­ber, men nu lig­ner han en ack­son Mar­ti­nez og Mandzukic hav­de han det, for­di de ik­ke er go­de nok, el­ler for­di det hos Si­meo­ne? For Cos­ta og Gri­ez­mann har vt. « Gu­ar­di­o­la Gu­ar­di­o­la

» Han er sinds­sygt god til at indstil­le sit hold til, hvor­dan man for­sva­rer mod Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid. Men off en­sivt som mod PSV har han ik­ke væ­ret i stand til at æn­dre på tin­ge­ne, så de kan ska­be det. Un­der­vejs i kam­pe­ne er de ret tak­tisk fl ek­sib­le de­fen­sivt. De har pe­ri­o­der, hvor de går frem og pres­ser, men og­så an­dre, hvor de stil­ler sig til­ba­ge. De ta­ger he­le ti­den tem­pe­ra­tu­ren på kam­pe­ne, og de er ek­stremt go­de til at for­nem­me, hvor­når de kan stik­ke kni­ven ind, el­ler hvor­når de ba­re skal stå og ta­ge imod. « » Man skal pas­se på med at si­ge, at At­léti­co ik­ke kan an­gri­be, men man må jo ba­re si­ge, det ik­ke er det, der er Si­meo­nes spids­kom­pe­ten­ce som træner. Det er me­get si­gen­de, at At­léti­co har stør­re pro­ble­mer med at kom­me for­bi PSV end Bar­ce­lo­na. Da de selv skul­le af­gø­re det mod PSV i re­tur­kam­pen, skab­te de ik­ke no­get som helst. Der har de udfordringer og mang­ler. Det er ret vildt, at de har gjort det så godt i år, når de­res off en­si­ve ind­køb har væ­ret fl op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.