’ Det bed­ste han har kørt’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IM­PO­NE­REN­DE

Ke­vin Magnus­sen er bå­de på dan­ske og in­ter­na­tio­na­le mo­tor­sport­s­eks­per­ters læ­ber, eft er han søn­dag kør­te sig til en sy­ven­de­plads i For­mel 1- lø­bet i rus­si­ske So­tji. Bri­ti­ske Au­tosport og BBC er beg­ge ude med ro­sen­de glo­ser til dan­ske­ren, og Sky Sports gi­ver K- Mag ka­rak­te­ren ni ud af ti. Og­så BTs For­mel 1- eks­pert Pe­ter Ny­gaard er be­gej­stret, og kal­der lø­bet for det bed­ste, han har set fra Magnus­sen.

» Søn­dag i So­tji fi k han me­re ud af sin Re­nault end den egent­lig kun­ne. Be­va­res, han var hel­dig at vin­de man­ge pla­ce­rin­ger på en ka­o­tisk før­ste om­gang, men i For­mel 1 ska­ber man i høj grad sit eget held. Og re­sten af lø­bet for­sva­re­de Magnus­sen emi­nent de pla­ce­rin­ger, han hav­de vun­det – i kamp med be­ty­de­ligt hur­ti­ge­re bi­ler, « si­ger han .

Men og­så an­dre eks­per­ter er ude med de helt sto­re ro­ser til Magnus­sen, der i går ef­ter­mid­dag yder­me­re blev hædret som ’ dri­ver of the day’ eft er en af­stem­ning på For­mel 1’ s of­fi ci­el­le hjem­mesi­de. Her be­løn­nes den 23- åri­ge dan­sker for at avan­ce­re he­le ti pla­ce­rin­ger og der­med skaff e Re­nault sæ­so­nens før­ste VM- po­int. En fl ot pris, der blev vun­det for­an blandt an­dre løbsvin­de­ren Ni­co Ros­berg og ver­dens­meste­ren Lewis Ha­milt­on, der slut­te­de som hen­holds­vis et­ter og to­er i Rusland.

Den dan­ske præ­sta­tion var da og­så no­get helt sær­ligt, me­ner mo­tor­sport­s­eks­pert Jens Wint­her Jr., der kom­men­te­re­de lø­bet for Vi­a­sat. Det er det bed­ste løb, han har kørt. Pla­ce­rin­gen er god, men det han gjor­de un­der­vejs var im­po­ne­ren­de

» Det er det bed­ste løb, han har kørt. Pla­ce­rin­gen er god, men det han gjor­de un­der­vejs var im­po­ne­ren­de. Må­den han pla­ce­re­de sig på, et stop- tak­tik­ken, behandling af dæk. Det var en me­get mo­den, or­dent­lig og vel­dis­po­ne­ret kør­sel, « si­ger Jens Wint­her Jr. til BT.

Og­så For­mel 1- kom­men­ta­tor Jo­hn Ni­el­sen er im­po­ne­ret over Ke­vins kør­sel, men sy­nes ik­ke, det var Ke­vins bed­ste løb .

» Lø­bet var til UG, han fi k ik­ke ba­re po­int, men kør­te og­så et godt løb. I år er han til­ba­ge i For­mel 1, og han skul­le be­stå sven­de­prø­ven igen. Det gjor­de han søn­dag , men jeg vil ik­ke kal­de det det bed­ste løb, « si­ger Jo­hn Ni­el­sen. Fan­ta­stisk over­ha­ling Beg­ge eks­per­ter er især eni­ge om, at en helt be­stemt over­ha­ling var med til at kro­ne en fl ot præ­sta­tion – over­ha­lin­gen på Da­ni­el Ric­ci­ar­do.

» Den over­ha­ling han la­ver på Ric­ci­ar­do, der skal du vir­ke­lig vi­de, hvad du la­ver. Vi så sam­me for­søg fra ( Valt­te­ri, red.) Bot­tas sid­ste år på ( Ki­mi, red.) Räik­kö­nen, og der fi k Bot­tas brem­set for sent. Det var en over­ha­ling, man vil hu­ske, « si­ger Jo­hn Ni­el­sen, mens Jens Wint­her Jr. er im­po­ne­ret over kørs­len i for­hold til de di­rek­te kon­kur­ren­ter .

» Det han præ­ste­re­de i for­hold til Ric­ci­ar­do, Ro­main Grosje­an og Ser­gio Pérez var im­po­ne­ren­de. Jeg er lidt over­ra­sket over, at nog­le har kaldt Ke­vins præ­sta­tion for hel­dig på grund af uhel­det på før­ste om­gang, men re­elt set var det kun Vet­tel, der ud­gik, som han kom hel­digt for­bi. Og så­dan som hans Re­nault kø­rer, er det en stor over­ra­skel­se og im­po­ne­ren­de. Og han kør­te sig til det, « si­ger Jens Wint­her Jr. Kon­klu­sion

End­nu bed­re bli­ver dan­ske­rens ti­der med ga­ran­ti, når der op til Ca­na­das Grand Prix i ju­ni lan­der en op­da­te­ring i mo­to­ren, der læg­ger yder­li­ge­re lag på an­tal­let af he­ste­kræft er. BBCs le­den­de For­mel 1- skri­bent An­drew Ben­son kun­ne for en uge si­den af­slø­re, at den nye mo­tor be­ty der en for­ø­get power på 0,45 se­kund pr. om­gang el­ler om­kring 30 he­ste­kræft er. Der ar­bej­des in­tenst på en op­da­te­ring af bi­lens ae­ro­dy­na­mik hjem­me på Re­nault- fa­brik­ken i En­sto­ne. Den vil, som BT al­le­re­de kun­ne af­slø­re for en lil­le må­ned si­den, væ­re klar til Spa­ni­ens Grand Prix om to uger. Med den nye op­da­te­ring for­ven­tes Re­nault- ra­ce­ren at få me­re down­for­ce, hvil­ket vil få Magnus­sen og team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer til at kom­me hur­ti­ge­re rundt i svin­ge­ne – med an­dre ord sik­re bed­re om­gang­sti­der. Den gu­le Re­nault- ra­cer er godt på vej mod en mar­kant stør­re ha­stig­hed, der bur­de gø­re ra­cer­li­vet let­te­re for Ke­vin Magnus­sen. Det kan - selv­om kon­kur­ren­ter­ne li­ge­le­des ar­bej­der på for­bed­rin­ger af de­res bi­ler - me­get vel sik­re fl ere dan­ske top 10- pla­ce­rin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.