MINE BØRN SKAL REDDE MIG

Des­pe­rat si­gø­j­ner­boss kæm­per for at bli­ve i Dan­mark

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Af Ka­ri­na Svens­gaard | ksv@ bt. dk

På et bo­sted på det syd­li­ge Sjæl­land sid­der to børn på 11 og 15 år, som ufri­vil­ligt har få­et ho­ved­rol­ler­ne i en af de mest om­dis­ku­te­re­de ud­vis­nings­sa­ger i dansk rets­hi­sto­rie. De er an­bragt uden for hjem­met, men har sta­dig et tæt bånd til de­res kri­mi­nel­le far.

Om ti da­ge be­slut­ter lan­dets øver­ste dom­stol, om de­res far, den 46- åri­ge si­gø­j­ner­boss Gi­mi Levakovic, skal spar­kes ud af Dan­mark. Det men­te By­ret­ten, at han skul­le sid­ste år, men Lands­ret­ten var ue­nig, og i går hav­ne­de sa­gen så for Hø­jeste­ret.

For selv­om over­ho­ve­det i den be­ryg­te­de Levakovic- klan har et langt ka­ta­log af dom­me for vold, bed­ra­ge­ri og ty­ve­ri bag sig, så kan han en­de med at få lov at bli­ve i lan­det ale­ne af den grund, at han har den ful­de for­æl­dre­myn­dig­hed over to min­dre­åri­ge børn. Sin søn G. på 11 år og sin dat­ter Vi­cto­ria på 15 år, som i dag er an­bragt på et bo­sted på det syd­li­ge Sjæl­land.

» Gi­mi Levakovic er ene­for­sør­ger for to min­dre­åri­ge børn. De har der­for kun ham, der kan dra­ge om­sorg for dem, « sag­de for­svar­sad­vo­kat Mi­cha­el Juul Erik­sen i går i ret­ten som ar­gu­ment for, at Gi­mi Levakovic ik­ke kan ud­vi­ses til Kro­a­tien.

Spid­se laks­ko og æn­der

Ho­ved­per­so­nen selv sad ro­ligt og lyt­te­de til sin for­sva­rers ord. Med hæn­der­ne fol­det for­an sig i en ly­se­rød skjor­te og med fød­der­ne stuk­ket i et par spid­se, sor­te laks­ko. Han hav­de in­tet at si­ge til dom­me­ren, men da BT traf ham uden for rets­sa­len frem­hæ­ve­de han igen og igen, at kun én ting tal­te for ham: Hans børn.

» Jeg hå­ber, at de vi­ser hen­syn til mine børn. Det er det vig­tig­ste. De be­ty­der alt for mig. De har brug for mig, « sag­de Gi­mi Levakovic til BT.

Selv­om den 46- åri­ge si­gø­j­ner­boss i går kun­ne fejre en me­get lidt flat­te­ren­de et års ju­bilæums­dag som va­re­tægts­fængs­let, så har han sta­dig tæt kon­takt til de to yng­ste af si­ne i alt fi­re børn.

Det kom frem i går i de vur­de­rin­ger, som kom­mu­ner og so­ci­al­for­valt­nin­ger har la­vet det se­ne­ste år. I ja­nu­ar vur­de­re­de Kø­ben­havns Kom­mu­ne, at Gi­mi Levakovic har et ’ tæt bånd’ til si­ne børn. Søn­nen be­sø­ger sin far en gang om ugen, og ’ han er al­tid glad for dis­se be­søg’, kan man læ­se. Og så sent som for en uge si­den no­te­re­de Tår­n­by Kom­mu­ne, at Gi­mi Levakovic er ’ me­get kær­lig i om­gan­gen med si­ne børn’, og at han i øv­rigt har ’ man­ge øn­sker i for­hold til op­dra­gel­se, sko­le­gang m. v.’

Bør­ne­ne har bo­et fast hos Gi­mi Levakovic si­den 2008, kon­tak­ten til bør­ne­nes mor har si­den væ­ret spar­som, og den kør­te fuld­stæn­dig af spo­ret en april­dag i 2011, da Gi­mi Levakovic for­søg­te at kø­re sin eks­sam­le­ver ned med 40 km/ t. Hun fik en flæn­ge på 16 cm i ho­ve­d­et, og hen­des eks­mand modt­og i ret­ten en vold­som på to års fængsel. Iføl­ge Levakovic’ for­sva­rer Mi­cha­el Juul Erik­sen trak mo­de­ren sig ef­ter­føl­gen­de fra for­æl­dre myn­dig­heds­sa­gen.

På grund af de gen­tag­ne af­so­nin­ger gik Levakovic med til at la­de si­ne to børn an­brin­ge uden for hjem­met i en pe­ri­o­de i 2014, men si­den blev an­brin­gel­sen gen­nem­trum­fet uden hans samtyk­ke, og i dag bor beg­ge børn på et bo­sted.

Bør­ne­nes tarv

Der skal den 15- åri­ge dat­ter Vi­cto­ria bli­ve til sit 18. år, mens søn­nen G. skal ha­ve sin sag re­vur­de­ret næ­ste år, så hvis de­res far døm­mes til udvisning, kan han pga. an­brin­gel­ser­ne ik­ke ta­ge si­ne bør­ne med sig ud af lan­det. Og selv hvis han kun­ne, vil­le bør­ne­ne få et van­ske­ligt liv, vur­de­re­de Levakovic’ for­svar­sad­vo­kat.

» Bør­ne­ne vil, med den al­der de har, få svært ved at skul­le in­te­gre­re sig i Kro­a­tien, når de­res far ik­ke en­gang kan ta­le spro­get, « sag­de ad­vo­kat Mi­cha­el Juul Erik­sen i går.

Det var net­op bør­ne­nes tarv, som Østre Lands­ret væg­te­de hø­jest, da ret­ten be­slut­te­de, at Levakovic skul­le bli­ve i Dan­mark, for­di det vil­le væ­re i strid med Den Eu­ro­pæ­i­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tion ar­ti­kel 8 at skil­le bør­ne­ne fra de­res far.

» Jeg be­der ba­re til at vi­se mine børn hen­syn, « gen­tog Gi­mi Levakovic i går.

Sin egen sag og ik­ke mindst dom­ska­ta­log, der tæl­ler ik­ke fær­re end 23 fængsels­dom­me, vil­le han der­i­mod ik­ke ta­le med BT om.

» Det er TV2 og Sø­ren Pinds skyld, at jeg er her i dag, « lød det blot.

Det før­ste blev sagt med hen­vis­ning til TV2- do­ku­men­ta­ren ’ Si­gø­j­ner­bos­sen og hans be­ryg­te­de fa­mi­lie’, som han med­vir­ke­de i sid­ste år. Det sid­ste var en hil­sen til ju­stits­mi­ni­ste­ren, der har an­mo­det Rigs­ad­vo­ka­ten om, at ud­vis­nings­sa­ger som Levakovic’ net­op en­der i Hø­jeste­ret, som det ske­te i går.

Jeg hå­ber, at de vi­ser hen­syn til mine børn. Det er det vig­tig­ste. De be­ty­der alt for mig. De har brug for mig Gi­mi Levakovic

Det er TV2 og Sø­ren Pinds skyld, at jeg er her i dag Gi­mi Levakovic

LEVAKOVIC TIL BT

Hø­jeste­ret af­si­ger sin ken­del­se i ud­vis­nings­sa­gen 12. maj klok­ken 12

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.