CHOK- BABY PÅ VEJ

Skilt og hu­set solgt:

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Julie Kragh | jukr@ bt. dk

De har al­tid væ­ret et uma­ge par. Den plig­top­fyl­den­de pi­ge med de go­de ka­rak­te­rer og fin Fre­de­riks­berg- fa­mi­lie og ham, der er be­gre­bet ’ bad boy’ per­so­ni­fi­ce­ret.

Ik­ke de­sto min­dre har de se­ne­ste ot­te år vist, at selv­om de mu­lig­vis ik­ke kan le­ve sam­men – hvil­ket en brudt for­lovel­se og en skils­mis­se ta­ler sit ty­de­lig sprog om – ja, så kan de hel­ler ik­ke le­ve uden hin­an­den.

Der­for kom det må­ske hel­ler ik­ke som en helt stor over­ra­skel­se, da tv- vært Chri­sti­a­ne Schaum­burg-Mül­ler i går med­del­te, at hun og eks­man­den Li­am O’Con­nor, der nok er bedst kendt som rap­pe­ren L. O. C. – ven­ter de­res før­ste barn – en lil­le dreng. Og at ja, de ER sam­men igen.

» Om ik­ke så læn­ge skal Li­am og jeg nem­lig væ­re for­æl­dre til en sund og rask dreng. No­get som vi ik­ke kun­ne væ­re me­re lyk­ke­li­ge over, og som al­tid har væ­ret me­nin­gen for os. Jeg er i den sy­ven­de him­mel og lyk­ke­li­ge­re end no­gen­sin­de før, « skrev hun på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram, hvor hun bli­ver fulgt af knap 300.000 dan­ske­re.

Læg­ger ik­ke skjul på

Chri­sti­a­ne har da hel­ler al­drig lagt skjul på, at hun glæ­der sig me­get til at bli­ve mor.

» Jeg glæ­der mig da til at få børn på et tids­punkt. Og jo, jeg skal helt klart ha­ve me­re end ét barn, « for­tal­te hun til Bil­led- Bla­det, in­den hun og eks­man­den sag­de ja til hin­an­den.

Og no­get ty­der på, at den 36-åri­ge L. O. C. var enig:

» Hvis man kø­ber hus og bli­ver gift, er det me­nin­gen, man skal ha­ve børn, el­lers har man mis­for­stå­et grun­den til, at man er her på Jor­den. Så jeg ser det som no­get helt na­tur­ligt, der skal ske på et tids­punkt. Men igen… Chri­sti­a­ne er ty­pen, der plan­læg­ger, det er jeg ik­ke, « for­tal­te han Fe­mi­na i marts sid­ste år.

Men så­dan gik det ik­ke i før­ste om­gang. Selv­om der kom rin­ge på fin­gre­ne, og lej­lig­he­den på det hip­pe Vester­bro blev skif­tet ud med en luksus­vil­la i Hel­lerup.

Fak­tisk er det nem­lig ik­ke en­gang et år si­den, at den nu 34- åri­ge Chri­sti­a­ne med­del­te, at hun og L. O. C. skul­le skil­les ef­ter to et halvt års æg­te­skab. Hun drop­pe­de O’Con­nor fra sit i for­vej­en lan­ge ef­ter­navn, og par­ret solg­te de­res sto­re Hel­lerup- vil­la.

Men kær­lig­he­den var alt­så ik­ke sluk­ket. Slet ik­ke. Nu er der en lil­le ny på vej. Tred­je gang ser ud til at væ­re lyk­kens gang.

Om ik­ke så læn­ge skal Li­am og jeg nem­lig væ­re for­æl­dre til en sund og rask dreng Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.