Kas­pers tri­umf

Tot­ten­ham kun­ne ik­ke be­sej­re Chel­sea, og så kun­ne Kas­per Sch­mei­chel & co. fejre en sen­sa­tio­nel ti­tel

BT - - VOORZIJDE PAGINA - MESTERLIGT

Det blev kaldt us­and­syn­ligt. Det blev kaldt ut­ro­ligt. Det blev kaldt umu­ligt. Men Lei­ce­ster gjor­de det. Kas­per Sch­mei­chels klub er en­gelsk me­ster 2016.

Klub­ben, der sid­ste år dan­se­de en me­get livs­far­lig tango med nedryk­nings­stre­gen, og før sæ­so­neng av 5.000 gan­ge pen­ge­ne til­ba­ge, en hi­sto­risk ud­be­ta­ling for et en­kelt væd­de­mål, snød alt og al­le og kan ik­ke læn­ge­re hen­tes på før­ste­plad­sen.

Og det end­da med to run­der til­ba­ge. Gul­det blev til­med sik­ret, uden at Lei­ce­ster selv var på ba­nen, for Tot­ten­ham spil­le­de i af­tes mester­ska­bet i hæn­der­ne på Kas­per Sch­mei­chel og hans hold­kam­me­ra­ter, da man ik­ke for­må­e­de at gø­re det ab­so­lut nød­ven­di­ge og slå Chel­sea på ude­ba­ne. Re­sul­ta­tet blev 2- 2, og det var alt ri­ge­ligt for Lei­cesters fans, der i af­tes brød ud i eu­forisk glæ­des­ju­bel ved sy­net af det før­ste mester­skab i klub­bens 132 år le­ve­al­der.

» Jeg har ik­ke ord for, hvad det her be­ty­der for mig. Al­le, der ta­ler om det, de rer sket­her i Lei c ester, næv­ner på et el­ler an­det tids­punk­tor­det even­tyr, og det er li­ge præ­cis, hvad det er, « si­ger den livslan­ge Lei­cester­fan Lee Job­ber, der dyr­ker sit hold på gud­dom­me­lig vis og har de­di­ke­ret he­le sin ryg til en kæm­pe ta­to­ve­ring med klub­bens logo.

Han til­brag­te den hi­sto­ri­ske dag på pu­b­ben ’ The Lo­cal Hero’, hvor Chel­sea trods bag­ud 0- 2 og en me­get vel­spil­len­de Chri­sti­an Erik­sen sør­ge­de for, at sy­ge­mel­dings ra­ten på Lei­cesters ar­bejds­plad­ser er una­tur­lig høj da­gen ef­ter den en­gel­ske hel­lig­dag May Day.

»Det er det stør­ste, de rer ske­ti mit liv. I de sid­ste kam­pe har jeg slet ik­ke kun­net træk­ke vej­ret or­dent­ligt un­der kam­pe­ne, jeg har væ­ret svim­mel og tæt på at be­svi­me, så nu er jeg ba­re lyk­ke­lig for, at det er over­stå­et, så jeg kan ny­de de sid­ste kam­pe, « til­fø­jer Lee Job­ber, da den før­ste øl­regn har lagt sig på pu­b­ben, og ka­me­ra­mæn­de­ne fra de man­ge tv- sta­tio­ner har sam­let de­res dy­re ud­styr op fra gul­vet på grund af den vilde ju­bel.

En ju­bel, hvor den sang, der blev sun­get mest, var ko­mi­ske ’ vi bli­ver op­pe, vi bli­ver op­pe’.

De­res livs fest

Men Lei­ce­ster er me­get me­re end blot en over­le­ver i Pre­mi­er Le­ague. De er det bed­ste hold, og det er ik­ke mindst tak­ket væ­re en dansk må­l­mand i Kas­per Sch­mei­chel, der har holdt bu­ret rent i im­po­ne­ren­de 15 kam­pe i den­ne sæ­son.

Iføl­ge Rob Tan­ner, der føl­ger Lei­ce­ster tæt og i øje­blik­ket skri­ver en bog om klub­bens fan­ta­sti­ske hi­sto­rie, så spil­ler­ne hos de nye me­stre kam­pen mel­lem Chel­sea og Tot­ten­ham sam­men, men om de vil­le kom­me ud i nat­te­li­vet og fejre gul­det med klub­bens fans, var i går ik­ke meldt ud til no­gen kil­der.

Hvis de vil­le ha­ve de­res livs fest, gjor­de de dog klogt i at ryk­ke ind på den plads, hvor Lee Job­ber og de an­dre fejre­de de­res stør­ste op­le­vel­se i li­vet.

» Jeg hå­ber vir­ke­lig, at de kom­mer ind til os. Jeg skal nok for­sø­ge at gø­re plads til dem med min sto­re krop, selv jeg nor­malt ik­ke er vol­de­lig. Det kom­mer til at stik­ke helt af.

Det gjor­de Lei­ce­ster og­så. De stak af fra be­gyn­del­sen af sæ­so­nen og så sig ik­ke til­ba­ge.

Fan­ta­sti­ske sce­ner ud­spil­le­de sig på pu­b­ben ’ The Lo­cal Hero’ i Lei­ce­ster, da dom­me­ren fløjte­de Chel­sea- Tot­ten­ham af og Lei­ce­ster blev me­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.