FCM og de mi­ste­de 19 po­int

BT - - ALKA SUPER LIGA - BENJAMIN MUNK LUND, BTS SPORT­S­CHEF

JESS THORUP SY­NES sta­dig, at FC Midtjyl­land er et top­hold.

Han sag­de det eft er 5- 3- ud­klas nin­gen i Par­ken søn­dag. Thorup hen­vi­ste til, at man bå­de har væ­ret i grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa, har slå­et Man­che­ster Uni­ted og sta­dig er en del af top­stri­den i Su­per­liga­en. Man kan ik­ke ta­ge no­get af det fra Thorup. Men 11 po­int op til FCK på før­ste­plad­sen, fi re op til Søn­derjy­ske på an­den­plad­sen og frem for alt 19 po­int fær­re end på sam­me tid af sæ­so­nen sid­ste år for­tæl­ler og­så en hi­sto­rie om et hold og en klub, der er over­ra­sken­de langt fra den su­veræ­ne ud­ga­ve af sig selv, som man vi­ste frem for 12 må­ne­der si­den. Det var 19 po­int. Og man kan til­fø­je 57 score­de mål på det­te tids­punkt sid­ste år mod 43 i år. Det er en ret stor for­skel.

JEG AN­ER­KEN­DER – for­di al­le, jeg hø­rer ta­le om det, si­ger, at man skal an­er­ken­de det – at der ba­re kom­mer en reg­ning at be­ta­le, når en ung og umo­den klub skal ud og prø­ve di­sci­pli­nen at mag­te bå­de et eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil og den hjem­li­ge tur­ne­ring. Fair nok. Men vi kan ik­ke for­kla­re det he­le her. Jeg kan få øje på en ræk­ke an­dre for­hold. For det før­ste hav­de FC Midtjyl­land i mine øj­ne ik­ke godt af det træ­ner­skift e, man røg ud i for et år si­den. På et tids­punkt, hvor man al­drig hav­de væ­ret bed­re, mi­ste­de man i Glen Rid­ders­holm en stor del af den kul­tur, der hav­de skabt suc­ce­sen.

Det var tæt på at væ­re dansk fod­bolds svæ­re­ste op­ga­ve, Jess Thorup sag­de ja til der, og han har ik­ke løst den dår­ligt. Der har, som han selv sag­de i Par­ken i går, væ­ret man­ge suc­ces­ser og­så. Men på bund­linj­en er man i en dansk kon­tekst gå­et til­ba­ge, og­så me­re til­ba­ge end man bør væ­re til­freds med, når man ta­ger i be­tragt­ning, at trup­pen stort set er ufor­an­dret – ja, man er svæk­ket af Svi­at­chen­kos af­gang – men der­u­d­over er det sta­dig en trup, der eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil el­ler ej bør væ­re tæt­te­re på det ak­tu­el­le FCK- hold.

FOR DET AN­DET er der vin­te­r­ens trans­fer­vin­due, hvor der vir­ke­lig ik­ke var me­get at væ­re im­po­ne­ret over. Det har ik­ke væ­ret en over­ra­skel­se for klub­ben, at man skul­le sæl­ge Svi­at­chen­ko. Der­for er det forun­der­ligt, at man ik­ke var bed­re for­be­redt på den­ne po­si­tion.

Kad­lec kom til som pre­sti­ge­kø­bet, men har på grund af ska­despro­ble­mer ik­ke væ­ret en ge­vinst. Det kan ske. Her­u­d­over hen­te­de man Kaan Kai­ri­nen, Har­me­et Singh, Böd­var Böd­vars­son og Ni­ko­lay Bo­du­rov i det, som for­mand Ras­mus An­ker­sen fi k kaldt » et af de bed­ste trans­fer­vin­du­er no­gen­sin­de. «

Det er selv­føl­ge­lig ri­me­ligt at ar­bej­de på den lan­ge ba­ne, men to af de fi re spil­le­re er ude af klub­ben igen. Kaan Kai­ri­nen har ik­ke væ­ret på ba­nen end­nu, og Bo­du­rov var søn­dag aft en i Par­ken ude i en ny ud­stil­ling af si­ne mang­ler.

EN­DE­LIG ER DET værd at pe­ge på Pio­ne Si­stos fuld­stæn­di­ge fal­men. Det er sim­pelt­hen be­mær­kel­ses­vær­digt, at Jess Thorup så sjæl­dent kan få Si­sto til at fun­ge­re. Der var ta­le om kæm­pe­til­bud til spil­le­ren fra den en­gel­ske Pre­mi­er Le­ague i som­mer, i søn­dags mod FCK blev han skift et ud eft er en på al­le må­der for­fær­de­lig kamp.

Ja, vi har set, hvad han kun­ne mod Uni­ted, men vi har og­så set, at han end­nu slet ik­ke har sta­bi­li­tet i sit ni­veau. Det er et kæm­pe pro­blem for FC Midtjyl­land, at Si­sto ik­ke fun­ge­rer. Dels er han ble­vet svæ­re­re at sæl­ge og tje­ne pen­ge på, og dels hen­ter han in­gen po­int til klub­ben.

FC Midtjyl­land har trup­pen til at skul­le ha­ve sølv i en sæ­son som den­ne – det kan bli­ve svært nok end­da.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.