Nemt og bil­ligt

21- åri­ge Julie Ca­ro­le fra ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’ har med­delt, at hun vil la­de sig ste­ri­li­se­re, og hun er langt­fra den ene­ste

BT - - NYHEDER - Mi­cha­la Ro­sen­da­hl | mros@ bt. dk Ni­ko­lai Li­na­res | Fo­to

» Jeg har al­tid vidst, at jeg ik­ke vil ha­ve børn. Det er en nø­je over­ve­jet be­slut­ning, og min hold­ning til børn kom­mer ik­ke til at æn­dre sig, « si­ger den tid­li­ge­re ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’- del­ta­ger. Hun har plan­lagt, at hun skal ste­ri­li­se­res 19. maj.

Si­den det i 2013 blev ved­ta­get, at dan­ske kvin­der un­der 25 år skal kun­ne la­de sig ste­ri­li­se­re, er an­tal­let af un­ge, der be­nyt­ter sig af til­bud­det, ste­get. Det vi­ser tal fra Sta­tens Se­rums In­sti­tut som Ra­dio24­syv har få­et ind­sigt i. Mens der i 2014 kun var 14 kvin­der mel­lem 18 og 25 år, der lod sig ste­ri­li­se­re, tak­ke­de he­le 31 un­ge kvin­der per­ma­nent nej til børn i 2015.

Men ste­ri­li­sa­tion er no­get, man skal væ­re me­get for­sig­tig med at få fo­re­ta­get. Det me­ner Char­lot­te Wil­ken- Jen­sen, som er le­der af Sex og Sam­funds Præ­ven­tions kli­nik og led en­de­over­læ­ge på Gy­næko­lo­gisk-ob­ste­trisk Af­de­ling på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal.

» Bliv ste­ri­li­se­ret og slip for at tæn­ke på præ­ven­tion i frem­ti­den. Det kan ly­de som en nem løs­ning og un­ge kvin­der kan fø­le sig fri­stet til at la­de sig ste­ri­li­se­re, men det er et ri­si­ka­belt valg. Man­ge en­der med at for­try­de, « si­ger Char­lot­te Wil­ken- Jen­sen.

Sær­ligt blandt de un­ge er ri­si­ko­en for for­try­del­se stor. Iføl­ge et na­tio­nalt stu­die fo­re­ta­get på tværs af USA for­try­der 40 pro­cent af de kvin­der, som blev ste­ri­li­se­ret i al­de­ren 18- 25 år, se­ne­re de­res be­slut­ning.

Den ’ let­te’ løs­ning

Iføl­ge Char­lot­te Wil­ken-Jen­sen væl­ger­man­ge kvin­de­rat b li­ve­ste­ri­li­se­ret, f or­di­de be­trag te­ran­dre præ­ven­tions for­mers om be­svær­li­ge.

» Det er vo­res op­ga­ve at op­ly­se om præ­ven­tions mu­lig­he­der, og må­ske har vi ik­ke løst op­ga­ven til­stræk­ke­ligt. Nog­le kvin­der be­trag­ter ste­ri­li­sa­tion som den let­te løs­ning, men de rer man­ge go­de al­ter­na­ti­ve præ­ven­tions me­to­der ,« si ger­hun.

Julie Ca­ro­le er op­mærk­som på, at der er man­ge for­skel­li­ge præ­ven­tions mu­lig­he­der.

» Det hand­ler ik­ke om, at det er be­svær­ligt, og jeg sy­nes ik­ke, at ste­ri­li­sa­tion er en let løs­ning. Det hand­ler sim­pelt­hen ba­re om, at jeg ik­ke vil ha­ve børn, og at jeg ik­ke har lyst til at prop­pe mig med hor­moner, « si­ger hun.

Kan spa­re pen­ge

I mod­sæt­ning til p- pil­ler, kon­do­mer, hor­mon­spira­ler og an­dre for­mer for præ­ven­tion bli­ver en ste­ri­li­sa­tion be­talt af det off ent­li­ge. Det kan iføl­ge Lars Franch An­der­sen, som er over­læ­ge på Gy­næko­lo­gisk Ob­ste­trisk Af­de­ling, spil­le ind på kvin­ders be­slut­ning om at la­de sig ste­ri­li­se­re.

» I mit ar­bej­de har jeg talt med fl ere kvin­der, som har valgt at bli­ve ste­ri­li­se­ret for at spa­re ud­gift er. Hvis en kvin­de ved, at hun ik­ke vil ha­ve børn, kan hun jo spa­re man­ge pen­ge ved at la­de sig ste­ri­li­se­re i ste­det for at ta­ge p- pil­ler el­ler bru­ge en an­den form for præ­ven­tion, « si­ger Lars Franch An­der­sen og til­fø­jer, at han dog sy­nes, at det er en helt for­kert bag­grund at træff e be­slut­nin­gen på.

For Julie Ca­ro­le har øko­no­mi­en dog hel­ler ik­ke haft be­tyd­ning for hen­des valg. Det er fak­tisk slet ik­ke no­get, hun har tænkt over.

» Jeg kan sag­tens be­ta­le mine ppil­ler, og jeg vil­le al­drig gen­nem­gå en ope­ra­tion for at spa­re pen­ge, « si­ger hun.

Jeg kan sag­tens be­ta­le mine p- pil­ler, og jeg vil­le al­drig gen­nem­gå en ope­ra­tion for at spa­re pen­ge Julie Ca­ro­le

PRIVATFOTO

21- åri­ge Julie Ca­ro­le har i fle­re år vidst, at hun vil­le ste­ri­li­se­res. Hun har nem­lig al­tid væ­ret klar over, at hun ik­ke vil ha­ve børn, og hun bry­der sig ik­ke om an­dre for­mer for præ­ven­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.