Mads blev dræbt i frik­var­te­ret

BT - - NHYEDER -

DRABSSAG ret­ten i Hil­le­rød, som BT har mod­ta­get .

Ud over an­kla­gen om at AI 5. novem­ber 2015 skal ha­ve op­søgt Mads Skjold­sø­ge i et frik­var­ter sam­men med to an­dre og stuk­ket ham i bry­stet med en kniv ved en nær­lig­gen­de gangtun­nel, er den 17- åri­ge og­så an­kla­get for to til­fæl­de af over­træ­del­se af vå­ben­loven og død­strus­ler mod en pæ­da­gog på den luk­ke­de ung­doms­in­sti­u­tion, hvor han har sid­det va­re­tægts­fængs­let.

26. ja­nu­ar 2016 er AI an­kla­get for at over­fal­de pæ­da­go­gen S.

Her har han iføl­ge an­kla­gen fl ere gan­ge skub­bet til S, for­søgt at nik­ke ved­kom­men­de en skal­le, slå­et ud eft er per­so­nen og ramt ham på skul­de­ren. Død­strus­ler Ud­over det står der og­så i an­kla­gen, at AI skul­le ha­ve løft et en me­tal­k­na­geræk­ke op over sit ho­ved og gjort tegn til S om, at han vil­le slå ham med kna­geræk­ken og er kom­met med død­strus­ler.

’ Til­tal­te ud­tal­te, at han vil­le få si­ne ven­ner til at slå S ihjel, nak­ke S el­ler lig­nen­de samt spurg­te S, om han no­gen­sin­de hav­de haft en pi­stol ret­tet imod sit ho­ved’, står der i an­kla­ge­skrift et.

I ti­den eft er epi­so­den er AI sig­tet for fl ere gan­ge at for­me sin hånd som en pi­stol og ret­te den mod pæ­da­go­gen, når han gik for­bi ham.

Der­u­d­over er han til­talt for to for­hold af over­træ­del­se af vå­ben­loven.

Der­u­d­over er den min­dre­åri­ge til­talt for at væ­re i be­sid­del­se af en mo­bil­te­len på den sik­re­de ung­doms­in­sti­tu­tion.

AI var al­le­re­de kendt af po­li­ti­et, før Mads Skjold­sø­ge mi­ste­de sit liv.

Han er tid­li­ge­re dømt skyl­dig i at ha­ve spar­ket og tru­et tre un­ge mænd i Hil­le­rød i fe­bru­ar sid­ste år. Et for­hold han er­kend­te sig skyl­dig i.

Sa­gen ven­tes ind­ledt 7. ju­ni, og en dom for­ven­tes at fal­de 17. ju­ni. 5. novem­ber 2015 blev den 17- åri­ge Mads Skjold­sø­ge op­søgt af tre un­ge mænd på sit han­dels­gym­na­si­um i Hil­le­rød. De før­te ham ned til en gangtun­nel i nær­he­den af sko­len. Her blev han stuk­ket ned og dræbt. Kort tid eft er blev tre un­ge mænd an­holdt. Her­af den 17- åri­ge AI, der har næg­tet sig skyl­dig i mand­drab. Han sid­der sta­dig va­re­tægts­fængs­let. Tirs­dag 3. maj valg­te Nord­s­jæl­lands Po­li­ti at rej­se til­ta­le mod 17- åri­ge AI for drabet på Mads Skjold­sø­ge. Det er end­nu ik­ke be­kræft et, men der har væ­ret spe­ku­la­tio­ner om, at det var en kon­tro­vers til en pri­vat­fest, som før­te til drabet på Mads Skjold­sø­ge. Det for­ven­tes at rets­sa­gen star­ter 7. ju­ni, og at dom­men i den op­sigtsvæk­ken­de sag fal­der ti da­ge se­ne­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.