Grand prix- vin­der sagsø­ger Re­mee

Re­mee bli­ver truk­ket i ret­ten af den tid­li­ge­re Grand Prix- vin­der So­lu­na Sa­may

BT - - NHYEDER -

RETSSAG

Den­gang sik­re­de Reach og me­lo­di grand prix- vin­der­san­gen So­lu­na Sa­may en pla­de­kon­trakt med So­ny, som skul­le ud­gi­ve et kom­men­de al­bum i syv lan­de.

Den­gang var alt godt, og til TV Avi­sen tal­te Re­mee ro­sen­rødt om sam­ar­bej­det med born­holm­ske So­lu­na Sa­may.

» Jeg har al­drig haft en ar­tist, jeg har ar­bej­det med, som jeg tror så me­get på, « lød det fra Re­mee i 2012. Søgs­mål på 60.000 kr. Det loven­de sam­ar­bej­de er dog for længst slut og i ste­det er­stat­tet med et søgs­mål fra So­lu­na Sa­may, der får hjælp fra Dansk Ar­tist For­bund i sa­gen, der om­hand­ler ’ Spørgs­mål om til­go­de­ha­ven­de på roy­alty’, som det står i den off ent­li­ge rets­li­ste.

Re­mee hen­vi­ser til ad­vo­ka­ten for Reach i sa­gen, Claus Mol­bech Bendt­sen, der be­kræft er sa­gen over­for BT.

» Fak­tum er, at man send­te en roy­alty­sta­te­ment til So­lu­na over de pen­ge, hun hav­de tjent, og der var der truk­ket to be­løb fra. Og så er stri­den om, hvor­vidt de ud­læg er nog­le som So­lu­na skul­le afh ol­de, el­ler om Reach skul­le afh ol­de. Alt­så om man var be­ret­ti­get til at træk­ke dem fra el­ler ej, « si­ger Claus Mol­bech Bendt­sen.

Sa­gen dre­jer sig med an­dre ord om, at So­lu­na Sa­may, mens hun var hos Reach, hav­de ud­gift er, iføl­ge Claus Mol­bech Bendt­sen til per­so­na­le, som ar­bej­de­de for hen­de, i for­bin­del­se med ud­gi­vel­sen af sit al­bum. Og det er de ud­gift er, som So­lu­na Sa­may me­ner, Reach skal be­ta­le – og der­for sagsø­ger hun dem. Ma­na­ger og mar­ke­ting » Reach me­ner, at det var aft alt, at det var no­get hun ( So­lu­na Sa­may,

skul­le afh ol­de. Hun me­ner, det var no­get, vi skul­le afh ol­de. Det er det, « si­ger Claus Mol­bech Bendt­sen.

Iføl­ge Claus Mol­bech Bendt­sen dre­jer det sig om en ma­na­ger og en per­son til mar­ke­ting, som So­lu­na Sa­may me­ner, Reach skal be­ta­le ud­gift er­ne for.

Hos Dansk Ar­tist For­bund øn­sker man ik­ke at ud­ta­le sig i sa­gen.

» Vi kom­men­te­rer ik­ke ONSDAG 4. MAJ 2016 kon­kre­te sa­ger, men vi bak­ker ge­ne­relt vo­res med­lem­mer op i de sa­ger, der bli­ver ført, « si­ger Jens Skov Thom­sen, juri­disk kon­su­lent hos Dansk Ar­tist For­bund til BT.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra So­lu­na Sa­may i sa­gen, der er sat til at skul­le i ret­ten 10. maj, hvis ik­ke der fi ndes et for­lig in­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.