’ Jeg er pis­se ked af det’

BT - - NHYEDER -

BRUD Den tid­li­ge­re vin­der af det dan­ske me­lo­di grand prix So­lu­na Sa­may sagsø­ger de kend­te pla­de­pro­du­ce­re Re­mee og Chief1s sel­skab Reach for 60.000 kro­ner . At det er kom­met så langt som til en retssag ærg­rer i den grad Lars ’ Chief1’ Pe­der­sen. Den dan­ske san­ge­r­in­de So­lu­na Sa­may, var i lang tid un­der vin­ger­ne hos de suc­ces­ful­de mu­sikpro­du­ce­re Re­mee og Chief1, som hun vandt det dan­ske me­lo­di grand prix sam­men med til­ba­ge i 2012.

De se­ne­re år er det dog kom­met til et brud mel­lem So­lu­na Sa­may og de to kend­te pro­du­ce­re, som skrev hen­des me­lo­di grand prix- vin­der­hit ’ Should’ve Known Bet­ter’ i for­bin­del­se med det dan­ske me­lo­di grand prix i 2012. Vil ik­ke sny­de folk 10. maj kul­mi­ne­rer brud­det ind­til vi­de­re i et søgs­mål fra So­lu­na Sa­may for om­kring 60.000 kro­ner i roy­al­ties, som san­ge­r­in­den me­ner, Re­mee og Chief1s ar­tist- sel­skab Reach skyl­der hen­de.

De 60.000 i roy­al­ties skal iføl­ge Reach’s ad­vo­kat i sa­gen, Claus Mol­bech Bendt­sen, væ­re ud­gift er, som er gå­et til en ma­na­ger og mar­ke­ting for So­lu­na Sa­may, mens hun var hos Reach.

So­lu­na Sa­mays søgs­mål mod Reach ærg­rer i den grad den ene ejer Lars ’ Chief1’ Pe­der­sen.

» Jeg ken­der ik­ke så me­get til sa­gen, men jeg hå­ber, at alt går godt. Jeg er i den her bran­che for at la­ve mu­sik – ik­ke for at sny­de folk. Mu­sik er til for at ska­be glæ­de og kær­lig­hed. Jeg sto­ler blindt på, at bag­lan­det kan lø­se det her, så der ik­ke er no­gen, der bli­ver ulyk­ke­li­ge. Det er helt klart mit mål med det her, « si­ger Chief1, der ar­bej­de­de in­ten­sivt med So­lu­na Sa­may i åre­ne om­kring san­ge­r­in­dens me­lo­di grand prix- sejr, til BT. Nær­mest fa­der­lig

» Det er pis­se ær­ger­ligt, og jeg er pis­se ked af det. Jeg vil­le øn­ske, at man for alt i ver­den kun­ne und­gå så­dan no­get her, « si­ger Chief1 og ud­dy­ber: » Jeg har ar­bej­det helt sinds­sygt tæt sam­men med hen­de. Jeg har næ­sten væ­ret fa­der­lig over­for hen­de og haft de fe­de­ste stun­der i stu­di­et med hen­de. Jeg har brugt ki­lo­me­ter­vis af tid og kær­lig­hed på hen­de, så jeg da selv­føl­ge­lig ulyk­ke- lig over, at det har få­et den ud­gang. «

Chief1 hå­ber til det sid­ste, at den kan få en ud­gang, al­le kan le­ve med.

» Det er pis­se ær­ger­ligt, og jeg hå­ber ba­re, det bli­ver løst, så man kan se hin­an­den i øj­ne­ne. Så jeg hå­ber, det bli­ver ord­net, så al­le bli­ver gla­de, « slut­ter Chief1.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt for BT at få en kom­men­tar fra So­lu­na Sa­may. Det er pis­se ær­ger­ligt, og jeg hå­ber ba­re, det bli­ver løst, så man kan se hin­an­den i øj­ne­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.