Løk­ke: In­gen plan om at hæ­ve pen­sions­al­der

BT - - NHYEDER -

PENSION Ri­si­ko­en for ud­sig­ten til en hæ­vet pen­sions­al­der fi k En­heds­li­sten til at gå stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) på klin­gen un­der tirs­da­gens spør­ge­ti­me i fol­ke­tings­sa­len. » Jeg sy­nes, det vil­le væ­re or­dent­ligt, hvis stats­mi­ni­ste­ren og Ven­stre for­tal­te dan­sker­ne, hvad de­res hold­ning er til pen­sions­al­de­ren, « si­ger En­heds­li­stens po­li­ti­ske ord­fø­rer, Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen.

Bag­grun­den for spørgs­må­let er en ar­ti­kel i tirs­da­gens ud­ga­ve af Ek­stra Bla­det, hvor det frem­går, at re­ge­rin­gen kig­ger pen­sions­sy­ste­met eft er i søm­me­ne.

» Vi over­ve­jer at kig­ge på pen­sions­sy­ste­met, gi­ve in­ci­ta­men­ter til at bli­ve læn­ge­re på ar­bejds­mar­ke­det el­ler frem­ryk­ke de opju­ste­rin­ger, som al­le­re­de er ved­ta­get for pen­sions­al­de­ren, « ud­ta­ler fi nansord­fø­rer Ja­cob Jen­sen ( V) så­le­des til Ek­stra Bla­det.

» Stats­mi­ni­ste­ren kan gå på pension om ni år, når stats­mi­ni­ste­ren fyl­der 60 år, « si­ger Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen un­der spør­ge­ti­men.

Løk­ke for­sik­rer, at re­ge­rin­gen » ik­ke har pla­ner om at æn­dre på no­get. «

» Vi har der­i­mod en plan om ef­ter som­mer­fe­ri­en at frem­læg­ge en plan for dansk øko­no­mi mod 2025. - Ven­stre har ik­ke pla­ner om at gø­re no­get ale­ne, for det ræk­ker vo­res man­da­ter ik­ke til. «

» Der er al­le­re­de en aft ale om, at vi hvert fem­te år ven­der til­ba­ge til spørgs­må­let, og med af­sæt i po­li­ti­ske aft aler hæ­ver pen­sions­al­de­ren, hvis le­ve­al­de­ren er ste­get på en må­de, hvor der er grund­lag for det, « sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.