LONE ER SUR: PostDa

BT - - NHYEDER -

1624: Kong Chri­sti­an 4. ud­sen­der en for­ord­ning om po­st­bu­de. 1653: Den drif­ti­ge køb­mand Paul Klin­gen­berg får ti­tel af ge­ne­ral­post­me­ster og over­ta­ger an­sva­ret for he­le po­st­væ­se­nets drift og ud­vi­der an­tal­let af po­st­hu­se og - ru­ter. 1711: ning. 1851: Det før­ste dan­ske fri­mær­ke ta­ges i brug. 1859: Der bli­ver ind­ført husnum­re i Kø­ben­havn. 1908: Postvæsenet ind­fø­rer mo­to­ri­se­re­de kø­re­tø­jer i de­le af ho­ved­sta­den. 1967: 2016: Det er re­sul­ta­tet af et nyt po­li­tisk for­lig om Post Dan­mark.

Af­ta­len, som blev præ­sen­te­ret i går, be­ty­der, at A- bre­ve­ne af­skaf­fes, og at stan­dard­bre­ve - det nu­væ­ren­de B- brev - kan væ­re op til fem da­ge un­der­vejs fra det bli­ver af­sendt, til det når frem til mod­ta­ge­ren.

Én af dem, som bli­ver ramt af for­li­get, der er kom­met på plads for at spa­re Post Dan­mark for driftsom­kost­nin­ger på 328 mil­li­o­ner kro­ner, er Lone Schramm fra Hel­næs ved As­sens.

Lone Schramm er selv­stæn­dig er­hvervs­dri­ven­de og har fi­re an­sat­te i sin virk­som­hed ba­by­en­gros. dk, som er di­stri­butør af ba­byud­styr. Hun si­ger:

» Ær­ligt talt så sy­nes jeg, det er helt til grin med Post Dan­mark. Det er en gam­mel, im­mo­bil or­ga­ni­sa­tion uden no­gen form for smi­dig­hed. Så sent som 1. ja­nu­ar i år kom de med en kraf­tig po­r­tostig­ning til 19 kro­ner for et A- brev. Og nu fjer­ner de så helt mu­lig­he­den for at sen­de fra dag til dag. Vi sen­der cir­ka 100 bre­ve om ugen, og da pri­sen steg til 19 kro­ner, re­du­ce­re­de vi an­tal­let af A- bre­ve til det hal­ve og sen­der i ste­det nu re­sten med B- post. Det kri­ti­ske er så, at vi har fun­det ud af, at selv A- po­sten ik­ke al­tid kom­mer frem til ti­den, « si­ger Lone Schramm. Ram­mes hårdt Med den nye af­ta­le om at Post Dan­mark nu helt skal af­skaf­fe A- bre­ve­ne, ri­si­ke­rer hen­des virk­som­hed at bli­ve hårdt ramt.

» Det bli­ver kri­tisk for os, når po­sten er så man­ge da­ge un­der­vejs. Vi la­ver bl. a. tekst­pla­der til tøjstemp­ler, og vi sen­der va­rer­ne en­ten ud til bu­tik­ker­ne el­ler di­rek­te til slut­kun­den. Vi pro­du­ce­rer nor­malt to- tre gan­ge om ugen, men de uger, hvor vi kun la­ver tekst­pla­der­ne en en­kelt gang, ri­si­ke­rer der nu at gå helt op mod 10- 12 da­ge fra be­stil­lin­gen bli­ver gi­vet, til va­ren le­ve­res hos kun­den. Og det er jo ik­ke godt nok. Vi har to an­sat­te, som kun be­skæf­ti­ger sig med tekst­pla­der­ne, og kon­se­kven­sen af det her kan i vær­ste fald bli­ve, at vi bli­ver nødt til at luk­ke den del af for­ret­nin­gen ned, « si­ger Lone Schramm.

I det he­le ta­get er hun alt an­det end im­po­ne­ret af Post Dan­marks må­de at le­ve­re så­kaldt ser­vi­ce på. Med det nye for­lig er det i sa­gens na­tur kun ble­vet vær­re.

» I star­ten brug­te jeg Post Dan­mark som pak­ke- di­stri­butør, men de vil­le ha­ve 1.000 kro­ner om da­gen for at af­hen­te pak­ker­ne - uan­set om jeg hav­de fem pak­ker el­ler 100 pak­ker. De kon­sta­te­re­de ba­re, at vo­res virk­som­hed lig­ger i en landzo­ne, og så var pri­sen alt­så 1.000 kro­ner. Så skif­te­de vi til GLS, og nu spa­rer vi 20 pro­cent af di­stri­bu­tions­om­kost­nin­ger­ne, « si­ger hun. Ny vir­ke­lig­hed Mor­ten O. Ni­el­sen, kom­mu­ni­ka­tions­chef i Post Dan­mark, pe­ger på, at de frem­ti­di­ge for­hold i po­sten - for langt de fle­ste kun­der - ik­ke vil be­ty­de den sto­re for­skel fra i dag:

» Post- af­ta­len er en til­pas­ning til reg­ler­ne af den vir­ke­lig­hed, som dan­sker­ne al­le­re­de har ta­get til sig; nem­lig at langt de fle­ste al­le­re­de sen­der de­res post som B- bre­ve, « si­ger han.

Selv om Post Dan­mark ik­ke læn­ge­re er for­plig­tet til at få bre­ve ud fra dag til dag, vil det sta­dig væ­re mu­ligt at væl­ge en hur­tig for­sen­del­se, un­der­stre­ger kom­mu­ni­ka­tions­che­fen. Men man vil som kun­de for­ment­ligt kom­me til at be­ta­le sig til en ny ha­ste­ser­vi­ce.

» Det er vig­tigt at si­ge, at vi selv­føl­ge­lig sta­dig vil ha­ve A- pro­duk­ter - de er ba­re ik­ke læn­ge­re be­for­drings­plig­ti­ge. Hvor­dan det me­re præ­cist bli­ver skru­et sam­men, vil vi se på nu, hvor vi ken­der af­ta­len, « si­ger Mor­ten O. Ni­el­sen. Det er en gam­mel, im­mo­bil or­ga ni­sa­tion uden no­gen form for smi­dig­hed

Postvæsenet kom­mer un­der sta­tens for­valt- Dan­mark ind­de­les i po­st­num­re.

Fol­ke­tin­get be­slut­ter at af­skaf­fe om­de­ling af dag- til- dag bre­ve. Fra 1. ja­nu­ar 2017 kan det ta­ge fem da­ge fra et brev af­sen­des, til det når frem til mod­ta­ge­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.