Nmark til grin

BT - - NHYEDER -

ABSURD

Det er til­fæl­dig­vis præ­cis sam­me tids­frist, som var gæl­den­de for bre­ve, der blev bragt rundt i 1600- tal­let. Vel at mær­ke de bre­ve, som skul­le frag­tes he­le vej­en mel­lem Dan­mark og Nor­ge, som den­gang var en del af det dan­ske ri­ge.

Det for­tæl­ler Ja­ne Sand­berg, di­rek­tør for ENIGMA - Mu­se­um for post, te­le og kom­mu­ni­ka­tion, til BT:

» Den tid­lig­ste op­teg­nel­se vi har om fri­ster for ud­bring­ning af post er fra 1652.

Vi ved, at der da ind­gik en kla­ge fra Nor­ge over, at po­sten ik­ke var nå­et frem. På det tids­punkt tog det ty­pisk fem da­ge og om vin­te­r­en mak­si­malt syv da­ge, « si­ger hun. Chri­sti­an d. 4 var grund­læg­ger Det var Chri­sti­an 4., som i 1624 stod fad­der til det, der si­den blev kendt som det dan­ske po­st­væ­sen. Den mar­kan­te kon­ge dø­de i 1648, og fem år se­ne­re blev an­sva­ret for po­st­væ­se­nets drift over­ta­get af en drif­tig køb­mand med nav­net Paul Klin­gen­berg.

Og no­get ty­der på, at nu­ti­dens che­fer - trods hæ­ve- sæn­ke­bor­de, mo­bil- og IP- te­le­fo­ni li­ge ved hån­den - kun­ne læ­re en hel del af den­ne Klin­gen­berg. For straks han trå­d­te til, stram­me­de han op og sat­te yder­li­ge­re skær­pe­de krav til tids­fri­sten for ud­bring­ning af et brev.

» På det tids­punkt var der i alt ni po­st­ru­ter, og den vig­tig­ste var den mel­lem Kø­ben­havn og Ham­burg. Paul Klin­gen­berg la­ve­de i 1653 en in­struks om, at det mak­si­malt måt­te ta­ge tre da­ge fra et brev blev af­sendt fra Kø­ben­havn, til det nå­e­de frem til mod­ta­ge­ren i Ham­burg. Og om­vendt. Og man skal jo hu­ske på, at man den­gang alt­så kom frem i he­ste­vogn og skul­le sej­le over al­le ste­der, hvor man mød­te vand. Der var ik­ke en bro at se no­gen ste­der, « si­ger Ja­ne Sand­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.